شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت در معنی لغوی ماخوذ از عربی شراکت و انبازی و بهره برداری می باشد ( دهخدا ، ج 2 ).

در تعاریف دیگر ، مشارکت به معنای دست در دست هم گذاشتن برای بجای آوردن کاری می باشد و ابعاد آن می تواند اجتماعی ، فکری ، اقتصادی  و حتی سیاسی باشد .  همچنین مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در جایگاه های گروهی می باشد که آنان را برمی انگیزد برای دستیابی به اهداف گروهی ، همدیگر را یاری دههد و در مسئولیت کار شریک شوند ،بر اساس تعریف فوق ، درگیر شدن ،یاری دادن و مسئولیت پذیری سه ویژگی مهم مشارکت می باشد ( صالحی ریحانی ، 1380  ص 28).

تعریف عملیاتی

در اینجا مقصود از مشارکت ، همان مشارکت سازمانی می باشد که شامل کلیه اقداماتی می باشد که اندازه نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فر آیند تصمیم گیری افزایش می دهد . اندازه درگیری و اشتیاق افراد برای پاسخ گویی به خواسته هایی که از شغل آنان انتظار می رود .جهت سنجش اندازه گرایش به مشارکت سازمانی از سئوالات 11 تا 15 پرسشنامه پژوهش بهره گیری شده می باشد

7-8-1  اعتمادسازی سئوال4

تعریف نظری

در فرهنگ معین واژه اعتماد به معنی وثوق و اطمینان اظهار شده می باشد و مقصود از اعتماد سازی ، ایجاد اطمینان می باشد .اعتماد به روابط فرادستان و زیر دستان ( اعتماد مدیر به کارمند وبالعکس ) تصریح دارد. اعتماد به علاقه مندی شایستگی، گشودگی و اطمینان به دیگران مربوط می گردد ( میشرا واسپریتزر،1997 (1 (وتن وکمرون 1998 )2 تصریح دارند که افراد توانمند دارای احساس اعتماد هستند و مطمئن اند که با آنان منصفانه و صادقانه رفتار خواهد گردید ، آنهااطمینان دارند که که صاحبان قدرت و اختیار با آنان بی طرفانه رفتار خواهد نمود ، به بیانی دیگر ،اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی می باشد ( وتن و کمرون ، 1998 ص 128 ).

 

 

1-Mishra&Spreitzer

2- Whetten&Cameron

 

 

12

تعریف عملیاتی

جهت سنجش اندازه گرایش به اعتماد سازی از سئوالات 16 تا 20 پرسشنامه پژوهش بهره گیری شده می باشد.

8-8-1 نظام پاداش دهی سئوال5

تعریف نظری

پاداش در لغت به معنای مزد ، و سزا می باشد ( دهخدا ، ج 1 ) . پاداش دهی روشی می باشد برای اینکه به کارکنان گفته گردد چه چیزی برای سازمان مهم می باشد ( جعفری،1379)پاداش به جبران زحمت فرد در سازمان درازای وقت و نیرویی که او درسازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کار گیری رویه ها و روش های کار جدید تر و بهتر گفته می گردد . در نظام پاداش دهی ، پاداشی که فرد از سازمان دریافت می دارد یا به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف می باشد که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می گردد ، یا به دلیل انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری می باشد که در این صورت از پاداش به عنوان مزایای فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می گردد ( سعادت ، 1386 ص 253) .

تعریف عملیاتی

در این پژوهش مقصود از نظام پاداش دهی سیستمی می باشد که بر اساس موازین ، قوانین و شیوه های خاص ، پاداش هر یک از کارکنان تدوین شده و متناسب با کار و عملکرد موثر افراد به آنها پاداش های کمی و کیفی تعلق گیرد جهت سنجش اندازه گرایش به پاداش دهی از سئوالات 21 تا 25 پرسشنامه پژوهش بهره گیری شده اندازه گرایش به پاداش دهی از سئوالات 21 تا 25 پرسشنامه پژوهش بهره گیری شده می باشد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید