1-3ضرورت انجام پژوهش

بحث تجارت الکترونیکی اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرارگرفته می باشد. هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیکی نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلندمدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می گردد. به همین دلیل برنامه ریزی در راستای بکارگیری EC یکی از اقدامات استراتژیک سازمان ها می باشد. یکی از مهمترین مراحل در برنامه ریزیEC شناسایی موانع بکارگیری آن، در سازمان و ارایه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها می باشد. در این راستا در این پژوهش به شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در اداره امور مالیاتی ایلام پرداخته و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها اظهار می گردد.

1-4اهداف پژوهش

هدف این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه موانع بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها که از ترکیب دو هدف زیرحاصل می گردد:

۱- مطالعه موانع ومحدودیت های بکارگیری تجارت الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام

۲- ارائه راهکارهای اجرایی و عملی برای رفع یا کاهش آن موانع.

1-5 سوالات پژوهش

1-آیا نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

2-آیا معضلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

3-آیا موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

4-آیا عدم آمادگی و تمایل مشتریان اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

1-6  فرضیه‏های پژوهش

1-نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

2-معضلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

3-موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

4-عدم آمادگی و تمایل مشتریان اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7تعاریف واژگان

تجارت الکترونیک:

تعریف مفهومی:

تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار بصورت الکترونیکی و با بهره گیری از شبکه ها و اینترنت می باشد در این روش فرایند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و مخابراتی مانند اینترنت انجام می شود (حنفی زاده ، 1390).

بلوغ تجارت الکترونیک

تعریف مفهومی:

بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).

تعریف عملیاتی:

اندازه بلوغ تجارت الکترونیک با عواملی هم زیرا آیا سازمان نرم افزار و سخت افزارهای  لازم را خریداری می کند؟آیا سازمان جهت آموزش کارکنان هزینه های لازم را انجام می دهد؟ آیا سازمان هزینه های  اشتراک اینترنت را می پردازد؟ آیا سازمان هزینه های  نگهداری مداوم را می پردازد؟ آیا استانداردهای  ایمنی پذیرفته شده در فضای اینترنتی هست؟ و  هزینه خرید و نصب نر م افزار و سخت افزار، هزینه آموزش کارکنان، نبود سیستم مناسب برای شناسایی هویت طرف مقابل در فضای اینترنتی و هزینه اشتراک اینترنت و … سنجیده می گردد. که توسط پرسشنامه سنجیده می گردد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید