در غالب تحقیقات علمی محدودیت های پژوهش در مرحله جمع آوری اطلاعات میدانی بروز می نماید که پژوهش فوق نیز مستثنی نبوده. جمع آوری اطلاعات میدانی نیازمند انرژی و زمان زیادی بود. زیرا که سازمان ها متأسفانه از همکاری با دانشجویان امتناع می کنند و در صورت همکاری نیز آخرین اولویت زمان دهی را در نظر می گیرند و همچنین به دلیل فیلتر بودن سایت های علمی معتبر امکان دستیابی به مقاله های روز امکانپذیر نبود. همچنین سازمان مورد پژوهش، به شرط عدم نام بردن از سازمان فوق حاضر به ارائه اطلاعات شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی
  • بهینه سازی[1]

تغییر دادن ورودی ها و خصوصیات یک دستگاه، فرآیند ریاضی و یا آزمایش تجربی می باشد به نحوی که بهترین خروجی یا نتیجه بدست آید. (مطیع قادر و لطفی، 1389) هدف بهینه سازی تعیین بهترین حل برای یک مسئله تحت یک مجموعه از محدودیت هاست. (دس و سنگوپتا، 2009)

  • هزینه[2]

یعنی از دست دادن منابع بمنظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می گردد. (پیروی، 1383)

حسابداران، اقتصاد دانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با معضلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه به وجود آورده اند. (صالحی، 1381)

  • سازمان خدماتی[3]

یک سازمان خدماتی با اطلاعات و محصولات نامشهود سر و کار دارد؛ پس، نباید چندان بزرگ باشد. اعضای سازمان و کسانی که هسته مرکزی سازمان را تشکیل می‌دهند، بایستی از مهارت‌های بالاتر برخوردار باشند. این افراد بایستی دانش و آگاهی‌های کافی داشته باشند؛ تا بتوانند مسائل مشتریان و ارباب رجوع را حل کنند. پس کسانی که در سازمان‌های خدماتی کار می‌کنند بایستی برای ایجاد ارتباط شخصی با افراد و نیز در زمینه فنی مهارت‌های بالایی داشته باشند. (پارسیان، 1387)

 

 

 

 

 

  • رگرسیون

روشی برای مدل سازی و تحلیل داده های عددی می باشد. داده ها شامل مقادیری برای متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می باشد. هدف از تحلیل رگرسیون، اظهار متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهای مستقل، ضرایب می باشد در این روش، ضرایب به گونه ای تعیین می شوند که بهترین برازش را به داده ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمون نظریه ها و تحلیل پدیده شناختی به کار می رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر می باشد که پیش فرض هایش برآورده شوند. (کاویان، 1391)

 

 

  • روش فازی[4]

یک نوع منطق می باشد که روش های متنوع نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین الگوهای ساده تر ماشینی می کند. نظریه مجموعه فازی در اصل نظریه ای می باشد برای اقدام در شرایط عدم اطمینان، این نظریه قادر می باشد بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستم هایی را که نادقیق هستند، صورت بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج ، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. (استوسبرگ، 1996) برای اظهار عدم قطعیت ها در مدل سازی از تئوری منطق فازی بهره گیری می گردد. (اشتهاردیان، 1385) عدم قطعیت می تواند به دلیل عمومیت، شانس، ابهام و ضعف و یا نقص در دانش باشد. (کشاورز مهر،1390)

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش AHP[5]

تکنیک AHP به عنوان یکی از تئوری های تصمیم گیری چند معیاره توسط ساعتی ابداع و اولین نرم افزار مربوط به آن به نام Expert choice در سال 1995 تولید گردید.

ایده اساسی AHP افزودن عملیات ریاضی، به تصمیم گیری  با هدف کمی کردن قضاوت های نامحسوس و ذهنی افراد در گروه ها می باشد. ( محمدی، 1388) به گونه کلی ترکیب و سنتز ارجحیت ها جهت دستیابی به نتیجه کلی می باشد. (ارکان، 2006) AHP به مقصود تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با در نظر داشتن شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، بکار می رود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی می باشد. این تکنیک مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد مطالعه قرار می دهد.

[1] Optimization

[2] cost

[3] Service organization

[4] Fuzzy Logic

[5] Analytic Hierachy process

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید