به کارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته می باشد .به کارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر می باشد که بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت می باشد. یکی از نوآوریهای مذکوربه کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری می باشد. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به بهره گیری از آن تمایل دارند. بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار می باشد و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند(پورتر[1]،2009).

هدف از این بخش مطالعه پژوهش ها و مطالعاتی می باشد که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک  انجام گرفته می باشد. این قسمت از پژوهش خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده می باشد. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و مطالعه های انجام شده ذکر می گردد، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می گردد.

 

بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک

2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر تصریح نمود. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد می باشد. جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده می باشد.  این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. به گونه کلی تجارت الکترونیکی عبارت می باشد از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با بهره گیری از شبکه های کامپیوتری مانند اینترنت(توربان[2]،2002).

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی

تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده می باشد. بسیاری نویسندگان عقیده دارند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله‌ و یا تراکنشی می باشد که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد. بعضی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌دانند (توربان 2002، استینفلد[3] 1998، زواس[4] 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد می باشد تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت.

بر این اساس، در این تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.

 

 

تجارت الکترونیکی کامل

 

 

 

 

 

 

 

*(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و…)

شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی( توربان، 2011).

 

در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت می باشد از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات پیش روی دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیت های پشتیبانی در طرفداری از مبادله نیاز می باشد (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و…)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند. پس تجارت الکترونیکی[5] شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و… از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی می باشد. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری[6]، مدیریت زنجیره عرضه[7] و طرح‌ریزی منابع داخلی[8] لازم می باشد. انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند. مقصود از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی می باشد که حداقل 60 درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو  نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن می باشد که بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، 2011).

همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده می باشد چافی[9] (2002) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.

کالاکوتا و وینستون[10](1997) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:

1- دیدگاه ارتباطات[11]: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.

2- دیدگاه بهنگام :[12] تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.

3- دیدگاه خدماتی[13]: تجارت الکترونیکی ابزاری می باشد که به گونه هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.

۴ -دیدگاه فرآیند تجاری[14]: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.

همان گونه که نظاره می گردد درتعاریف EC نوعی واگر ایی[15]  نظاره می گردد.

ویگاند[16](1997) و کولچیا[17] (2000) عمده ترین علت های این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:

۱-  تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،

۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،

۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،

4- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).

با بهره گیری از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص نمود سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی نمود(حسنقلی پور، 1390).

تاتگلو و کولا[18](2011) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در بهره گیری از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع،  قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .

جاوالگی و رامسی[19] (2012) در پژوهش خود به مطالعه عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .

[1] . Porter

[2] . turban

[3] . Stinfeld

[4] . Zowass

[5] . Electronic Commerce

[6] .Customer Relationship Management (CRM)

[7] . Supply Chain Management (SCM)

[8] . Enterprise Resource Planning (ERP)

[9] . Chaffy

[10] . Kalakota & Whinston.

[11] . Communication View

[12] . Online View

[13] .  Service View

[14] .  Business Process View

[15] . Divergence

[16] . Wigand

[17] . Colecchia

[18] . Tatoglu and Kula

[19] . Javalgi and Ramsey

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید