بیمه های دریایی، به تفکیک موارد زیر می باشند. که کشتیرانی موظف می باشد هزینه بیمه ها را پرداخت و خود را بیمه نماید.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه

در اینگونه بیمه نامه ارزش کالاهای بیمه شده در زمان انعقاد قرارداد تعیین و مشخص می گردد. به طوری که در صورت خطر این مبلغ به بیمه گر گردد. بایستی توجه داشت که وقوع خسارت، بیمه گر بیش از مبلغی که در بیمه نامه به عنوان ارزش کالاهای بیمه شده ملحوظ می باشد مسئولیتی ندارد.

  1. بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه

در این گونه بیمه نامه ارزش کالای بیمه شده تعیین نمی گردد. بلکه به ارزیابی مؤخری که بر اساس مبلغی که برای بیمه کردن موضوع بیمه پرداخت شده می باشد واگذار می گردد. این ارزیابی با در نظر داشتن کشتی، کرایه حمل و کالای بیمه شده صورت می پذیرد.

  1. بیمه با پوشش باز

بیمه با پوشش باز بیمه نامه نیست بلکه توافقی می باشد که با بیمه گر به اقدام می آید که بیمه نامه ای مناسب در قالب شرایط بیمه صادر کند. در این صورت می توان آن را شبیه بیمه نامه شناور دانست با این تفاوت که در بیمه با پوشش باز شرکت بیمه صرفاً تعهد می کند بیمه نامه را براساس شرایط توافق شده صادر کند نه اینکه در آغاز بیمه نامه ای صادر کرده باشد.

  1. بیمه نامه شناور

در این نوع بیمه نامه کشتی یا مقدار کالای حامل در زمان تنظیم بیمه نامه ذکر نمی گردد لکن بعداً به اطلاع بیمه گر خواهد رسید که قابل تعیین در زمان تلف خواهد بود. این نوع بیمه نامه در مورد هر کشتی یا کالای حامل آن مورد بهره گیری قرار می گیرد. مشروط بر اینکه قبل از آغاز سفر دریایی نام آن به اطلاع بیمه گر برسد.

 

 

  1. بیمه نامه سفری

در این گونه بیمه نامه موضوع بیمه برای یک سفر خاص بیمه می گردد. یعنی برای سفری که بین دو بندر انجام می شود. زمان و مدتی که این سفر ممکن می باشد طول بکشد مورد توجه نمی باشد. این بیمه نامه موضوع بیمه از یک مکان به مکان دیگر را مورد پوشش قرار می دهد.

 

  1. بیمه نامه زمانی

بر اساس این نوع بیمه نامه موضوع بیمه برای یک مدت زمان خاصی که نباید از دوازده ماه بیشتر باشد بیمه می گردد. بیمه سفری ممکن می باشد دارای شرایط استمرار باشد که که موضوع بیمه را در قبال خطراتی که ورای تاریخ تعیین شده در بیمه نامه ممکن می باشد واقع شوند در صورتی که کشتی در زمان مقرر به مقصد نرسد بیمه کند. به بیانی دیگر در صورتی که کشتی در پایان مدت بیمه هنوز در دریا باشد بیمه نامه تا زمانی که کشتی به بندر مقصد نرسد و برای یک زمان معقول استمرار پیدا می کند.

  1. بیمه نامه مختلط

این بیمه نامه ترکیبی از بیمه نامه های سفری و زمانی می باشد که موضوع بیمه هم برای سفری معین و هم برای زمانی معین بیمه می گردد.

 

  • بهینه سازی

مسائل بهینه سازی در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی به صورت گسترده ای به کار گرفته می شوند. در بعضی موارد چنین مسائلی در نتیجه پیچیدگی تابع هدف یا محدودیت های بسیار پیچیده می شوند. روش های بهینه سازی موجود به دو دسته کلی روش های کلاسیک و روش های تکاملی تقسیم می شوند. روش های بهینه کلاسیک از جامعیت بیشتری برخوردارند زیرا به صورت تحلیلی و کامل، مشخصات تابع هدف را ارائه می دهند.در این روش ها از تکنیک های مشتق گیری بهره گیری می گردد. این تکنیک ها در حل بسیاری از مسائل بهینه سازی، قدرت بسیار زیاد و تأثیرات اثبات شده ای دارند. روش های بهینه سازی تکاملی از سادگی بیشتری در اجرا و مدل سازی برخوردارند.

بهینه سازی فرآیندی می باشد که برای بهتر کردن چیزی دنبال می گردد. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله یک دانشمند یا یک مهندس مطرح می گردد، طی سیاق بهینه سازی بهتر می گردد. (سید اسفهلان، 1387)

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد و اطلاعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا روش مورد بهره گیری قرار می گیرند. بهینه سازی ابزاری ریاضی می باشد که برای یافتن پاسخ بسیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل مسایل مختلف به کار می رود. (هاوپت، 2004)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید