یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.

باتوجه به عنوان پژوهش و یافته های موجود در ادبیات موضوع در خصوص  مطالعه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل طراحی شده می باشد.

مستند به ادبیات موضوعی ،در پژوهش حاضر از مدل مفهومی زیر بهره گیری خواهد گردید.این مدل تلفیقی از منابع استنادی و استنباطی می باشد.

 

 

 

1-7- فرضیات یا سؤالات پژوهش (اظهار روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

سوالات پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک کدامند؟
  2. رتبه بندی معیارهای اصلی همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک کدامند؟
  3. ویژگی های یک مدل ارزیابی عملکرد خوب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک کدامند ؟

1-8- روش پژوهش ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و …)

پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد و نیز، از نوع هدف پژوهش، پژوهشی کاربردی می باشد، زیرا که قصد ارائه یک مدل یا الگو را دارد. نوع داده های مورد بهره گیری نیز داده های کمی و کیفی هستند.

از آنجا که روشهای جمع­آوری اطلاعات در هر پژوهش با در نظر داشتن نوع و ماهیت پژوهش تعیین می­گردد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و اطلاعات اکثرا با تکیه بر روش مطالعات میدانی استخراج گردیده اند. همچنین برای پوشش هرچه بهتر ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد (آذر و مومنی، 1391،22).

یکی از مهم ترین مراحل پژوهش، گردآوری اطلاعات می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد.

در پژوهش حاضر با در نظر داشتن ضرورت صرفه جویی در وقت، هزینه و نیروی انسانی از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش می باشد که در بخش اول پرسشهای جمعیت شناختی مطرح شده می باشد. پرسشهای جمعیت شناختی اطلاعاتی توصیفی درمورد پاسخ دهنده کسب می کنند. در این پژوهش این پرسشنامه شامل سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و غیره می باشد.

در بخش دوم پرسشهای نظری از دیدگاهها و نظرات به باورها یا برداشتهای پاسخ دهندگان درمورد یک موضوع خاص سؤال می کند، به تعبیری نظرات آنها درمورد شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اندازه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر کارکنان پتروشیمی اصفهان مورد مطالعه قرار می گیرد.

در ادامه عوامل شناسایی شده را از طریق نظرسنجی از خبرگان صنعت مورد بحث، تحلیل و مهمترین عوامل را شناسایی کرده و در پایان به مطالعه آن عوامل خواهیم پرداخت.

1-9- جامعه آماری مورد مطالعه

مقصود از جامعه آماری مجموعه ای از داده ها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند در این پژوهش ،جامعه آماری مجتمع پتروشیمی اصفهان را در بر میگیرد.

جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه کارکنان مجتمع پتروشیمی اصفهان در سال 92 می باشد که بر اساس آمار اداره کل آنها تقریبا 1200 نفر می باشد.

1-10- قلمرو پژوهش (موضوعی- زمانی- مکانی)

قلمرو موضوعی پژوهش: همان مطالعه اندازه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشد.

قلمرو زمانی پژوهش: مدت زمانی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات همان مدت زمان توزیع پرسشنامه می باشد، که زمان توزیع پرسشنامه خرداد 92 تا مرداد92 می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش: مکان مورد مطالعه برای پژوهش مجتمع پتروشیمی اصفهان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری) 

جهت دریافت نظرات موثر در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب کوشش خواهد گردید بهترین کارکنان و مدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان مطالعه قرار بگیرند.

برای تعیین حجم نمونه، جهت نمونه گیری در این پژوهش از طریق جدول مورگان تعداد 326 نمونه انتخاب شده می باشد.

1-12- ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، نظاره ، مصاحبه و…)  

روش جمع آوری داده ها در این پژوهش ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. دو روش تصریح شده در زیر تصریح گردیده می باشد:

الف) روش کتابخانه­ای

مقالات چاپ گردیده در مجلات معتبر بین­المللی.

پایان­نامه­ها، کتاب­ها و نشریات داخلی معتبر.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید