• انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری (به بهره گیری ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H1).
  • انتظار کوشش بر روی تمایل رفتاری (به بهره گیری ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H2).
  • تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری (به بهره گیری ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H3).
  • شرایط تسهیل کننده برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H4).
  • خودکارآئی بر روی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثردارد( H5).
  • اضطراب برروی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات)  اثر دارد(H6).
  • توجه نسبت به بهره گیری از تکنولوژی برروی رفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).
  • تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت و معنادار بررفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) می باشد(H8).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-1- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظرماهیت توصیفی و همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. به منظورجمع آوری اطلاعات، روش به کارگرفته دراین پژوهش، آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. درروش کتابخانه ای، مفاهیم و تعاریف متغیرهای پژوهش، ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش مورد مطالعه و بازنگری قرارگرفته و درنهایت به منظورجمع آوری داده ها، پیمایشی برروی نمونه پژوهش انجام گرفته می باشد. دراین راستا پس از مطالعه و مطالعه دقیق مبانی نظری پژوهش، پرسشنامه پژوهش برگرفته از ونکاتش و همکاران  2003  ترجمه، طراحی و تدوین گردید. به مقصود انجام محاسبات آماری؛ پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات، ازنرم افزارهای Excell2010 و SPSS19 و Smart PLS2 بهره گیری گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران وکارشناسان صنعت سیمان (سیمان قشم، سیمان داراب،سیمان اردستان و سیمان کرمان) بودند. به مقصود مطالعه همبستگی بین متغیرهای پژوهش با در نظر داشتن مدل نظری پژوهش از روش  تحلیل مسیر، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گیری گردید و باتوجه به ارزیابی مدل ساختاری پژوهش تکنیک SEMمبتنی برحداقل مربعات جزئی انتخاب گردید.

7-1- قلمروتحقیق

1-7-1- قلمروموضوعی

این پژوهش درحوزه تحقیقات کاربردی می باشدکه به مطالعه عوامل موثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدیداطلاعات توسط کاربران درسازمان می پردازد.

2-7-1- قلمرومکانی

جزیره قشم ، شهرستان داراب ، شهرکرمان و شهرستان اردستان استان اصفهان

3-7-1- قلمروزمانی

بهار، تابستان و پاییز 93

8-1- تعریف مفاهیم و واژه ها

انتظار عملکرد : میزانی که فرد اعتقاد دارد بهره گیری از سیستم به او در دستیابی به اهداف کاری اش کمک خواهد نمود. برای تعریف عملیاتی و سنجش این متغیر و بقیه متغیرها پرسشنامه ونکاتش وهمکاران (2003) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

انتظار کوشش: به صورت درجه سهولت بهره گیری از سیستم تعریف شده می باشد.

تاثیر اجتماعی: میزانی که فرد فکر می کند افراد مهم و تاثیرگذار بر رفتار وی عقیده دارند که او بایستی ازسیستم جدید بهره گیری کند.

شرایط تسهیل: درجه ای که فرد عقیده دارد زیر ساخت های سازمانی و فنی برای پشتیبانی بهره گیری از سیستم هست.

توجه نسبت به بهره گیری ازتکنولوژی: انگیزش درونی و احساسات مثبت یا منفی فرد و نیز جذابیت آن سیستم جهت بهره گیری واقعی می باشد.

خودکارائی : سهولت ادراک شده در بکارگیری از یک سیستم  توسط کاربرمی باشد.

اضطراب :احساس نگرانی ناشی از سهولت ادراک نشده در بکارگیری ازیک سیستم توسط کاربر می باشد.

قصد رفتاری : مقصود از قصد رفتاری میزانی می باشد که کاربران به بهره گیری از سیستم تمایل دارند.

رفتاربکارگیری : بهره گیری واقعی از سیستم تعداد دفعات بهره گیری از سیستم ومیزان بهره گیری ازآن در هربار توسط کاربرتعریف می گردد.

تعاریف متغیرها براساس ونکاتش وهمکاران (2003)  می باشند و جهت تعریف عملیاتی  این متغیرها اندازه نمره ای که ازپرسشنامه ونکاتش وهمکاران (2003) خواهندگرفت ملاک می باشند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید