حالتى ذهنى یا عصبى حاکى از تمایل، که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ هاى فرد به تمامى موضوعات و جایگاه هایى که با آن در ارتباط می باشد، تأثیرى جهت دار یا پویا دارد. در در نظر داشتن بهره گیری، دیدگاه هر فرد نسبت به خوشایند و کاربردی بودن و در کل ایده آل بودن آن فناوری مطالعه می گردد (سانچز و هروس[1] ، 2010)

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص در نظر داشتن بهره گیری با 6 سوال یعنی سوالات 19 تا 24 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به در نظر داشتن بهره گیری :

 1. بهره گیری از ICT ایده خوبی می باشد.
 2. من از ایده بهره گیری از ICT بیزارهستم.
 3. بهره گیری از ICT خوشایند و دلپذیر می باشد.
 4. بهره گیری از ICT انجام کارها را جالب تر می سازد.
 5. بهره گیری از ICT سرگرم کننده می باشد.
 6. من کار با بهره گیری از ICT را دوست دارم.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-4- خودکارآمدی :

تعریف نظری:

خودکارآمدی کامپیوتری قضاوت افراد در مورد توانایی خود در بهره گیری از کامپیوتر می باشد و به عنوان عامل مهمی در مطالعه رفتار افراد در مورد تکنولوژی اطلاعاتی مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک اعتقاد که رفتار را به سوی تکنولوژی های جدید اطلاعاتی هدایت و مشخص می کند تعریف می گردد (اجروال[2] و همکاران، 2000). در واقع خودکارآمدی باورهای کاربران می باشد نسبت به تواناییهایشان .

 

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص خودکارآمدی با بهره گیری از 5 سوال یعنی سوالات 41 تا 45 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به خودکارآمدی :

 1. من قادر هستم با بهره گیری از ICT وظایف خویش را به اتمام برسانم، حتی اگر کسی برای راهنمایی درخصوص چگونگی بهره گیری از ICT در کنار من نباشد.
 2. من قادر هستم با بهره گیری از ICT وظایف خویش را به انجام برسانم، در صورتی که شاهد نحوه بهره گیری از ICT توسط شخص دیگری بوده باشم.
 3. من قادر هستم با بهره گیری از ICT وظایف خویش را به اتمام برسانم، در صورتی که در هنگام بروز مشکل بتوانم از کسی درخواست کمک و یاری نمایم.
 4. من قادر به انجام وظایف خویش با بهره گیری از ICT هستم، چنانچه از زمان کافی برای انجام کارم برخوردار باشم.
 5. من با بهره گیری از تسهیلات ICT قادر به انجام وظایف خویش هستم.

 

1-7-5- انتظار اجرا :

تعریف نظری:

انتظار اجرا درجه ای می باشد که در آن فرد اعتقاد دارد که بهره گیری از فناوری به او در رسیدن به منافعی در عملکرد شغلی کمک می کند . در مطالعات پیشین پذیرش فناوری ، ساختار انتظار اجرا پیش بین محکمی برای قصد بهره گیری می باشد. در یک محیط تجاری ، انتظار اجرا تأثیر مهمی در تصمیم گیری و پذیرش فناوری دارد و می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق عوامل رویکردی ، قصد رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد (اسکاپر و لوئیز[3] ،2007).

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص انتظار اجرا با بهره گیری از 10 سوال یعنی سوالات 1 تا 10 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به انتظار اجرا :

 1. با بهره گیری از ICT می توانم وظایف خویش را با سرعت بیشتری انجام دهم.
 2. بهره گیری از ICT باعث محدود شدن عملکرد من می گردد.
 3. بهره گیری از ICT اثربخشی مرا کاهش می دهد.
 4. بهره گیری از ICT منجر به افزایش بهره وری من می گردد.
 5. بهره گیری از ICT انجام کارها را برای من ساده تر می کند.
 6. بهره گیری از ICT باعث می گردد که همکارانم مرا به عنوان فرد شایسته ای تلقی کنند.
 7. بهره گیری از ICT کیفیت کاری را که انجام می دهم، کاهش می دهد.
 8. بهره گیری از ICT باعث افزایش تکریم کارکنانم نسبت به من می گردد.
 9. بهره گیری ازICT فرصت ترفیع و ارتقاء مرا کاهش می دهد.
 • بهره گیری از ICT در کار من مفید و موثر می باشد.

[1] – Sanchez & Heros

[2] – Agarwal

[3] – Schaper  & Louise

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید