شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این پژوهش مشتمل بر سه عامل اساسی توجه مبتنی بر منابع ، توجه مبتنی بر بازار و توجه مبتنی بر دانش می باشد.

ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه پژوهش 8 گویه می باشد.

     1-7-4 عوامل ایجاد ارزش ادراکی

تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و بهره گیری از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می گردد.

تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این پژوهش ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.

ابزار سنجش عوامل ایجاد ارزش ادراکی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه پژوهش 8 گویه می باشد.

1-8-1 نوع روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این پژوهش به صورت کمی در دو مرحله انجام می گردد. در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری پژوهش و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می گردد.

1-8-2    روش گردآوری اطلاعات و داده ها

جهت مطالعات کتابخانه ای مراجعه به اینترنت ، مطالعه پایان نامه ها ، کتاب ها ، مقالات موجود در مجلات داخلی و خارجی ، مطالعه آمار و اسناد مندرج و چاپ گردیده توسط بیمه مرکزی و بیمه های دولتی و خصوصی موجود مورد بهره گیری قرار می گیرد. جهت مطالعات بهره گیری از پرسش نامه ، از پرسش نامه استاندارد در کتاب مقیمی و رمضان (1390) بهره گیری شده می باشد.

1-8-3    جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری پژوهش متشکل از 212 نفر از کارکنان و کارشناسان شعب مرکزی شرکت های بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز ، پاسارگاد ، سامان) مستقر در استان گیلان می باشد.

روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه در این پژوهش ، برابر با 137 نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت های بیمه می باشد.

1-8-4    روش تجزیه تحلیل داده ها

در این پژوهش از دو دسته از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده می باشد. از آمار توصیفی برای نشان دادن تراکم داده ها و اطلاعات پاسخ دهندگان بهره گیری می گردد و برای اندازه گیری سازه­های پژوهش و تعیین مهمترین شاخص ها و آزمون فرضیه هااز مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرل[1]بهره گیری شده می باشد.

1-9          قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

1-9-1قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال 1393 لغایت بهمن ماه 1393 می باشد.

1-9-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شاملشرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد.

1-9-3 قلمرو موضوعی

این پژوهش به مطالعه حوزه رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می پردازد.

[1]Lisrel

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید