• فرضیات اصلی پژوهش
 1. بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه ارتباط معناداری هست.
 2. بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه ارتباط معناداری هست.
 3. بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه ارتباط معناداری هست.
 • فرضیات فرعی پژوهش
 1. بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه ارتباط معناداری هست.
 2. بین توجه مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه ارتباط معناداری هست.
 3. بین توجه مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه ارتباط معناداری هست.
 4. بین توجه مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه ارتباط معناداری هست.
 5. بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه ارتباط معناداری هست.
 6. بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه ارتباط معناداری هست.

 

1-6          الگوی نظری پژوهش

مدل مفهومی پژوهش براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با در نظر داشتن تأثیر کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، 2011) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، 2003) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، 2006)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته گردد.

 

 

   رقابت پذیری
عملکرد بنگاه در قبال بازار
عملکرد درونی بنگاه
عملکرد بنگاه در قبال مشتری
عوامل محیطی
عوامل درون سازمانی
عوامل ایجاد ارزش ادراکی
   خرد – ملی
    توجه مبنتی بر منابع
    توجه مبتنی بر بازار
    توجه مبتنی بر دانش
ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه
ارزش ادراکی مشتری از بنگاه

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

نمودار 1-1:(Goran ; Dess & Lumpkin; Sa’Nchez)

 

 • تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای پژوهش

1-7-1 رقابت پذیری

با در نظر داشتن اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکت­های بیمه) مورد مطالعه قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می گردد.

تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرآیندی می باشد که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می گردد.

اسکات[1]، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،2007،ص117)

پیس و استفان[2] ، اظهار کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009،ص10)

تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرآیندی می باشد که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این پژوهش (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) می باشد که هر چه اندازه بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.

ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه 7 گویه می باشد.

      1-7-2 عوامل محیطی

تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.

تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،2011). که در این پژوهش عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.

ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه پژوهش 7 گویه می باشد.

[1]Scott

[2]Pace & Stephan

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید