امروزه صنایع خدماتی رشد روز افزون و شتابانی دارند. در چنین شرایطی تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از جایگاه مناسبی برخورداند که محور اصلی فعالیت های خود را تامین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار دهند.

صنعت بیمه یکی از تدبیرهایی پشتیان گر واز ابتکاری ترین فنون وحرفه ها دراقتصاد جهان می باشد. بیشتر جوامع امروزی درقرن حاضر جوامعی تشکیلاتی وسازمان یافته هستند وموسسه های بیمه دربهبود وتسریع فعالیت های اقتصادی جامعه تأثیر بسیار مهمی دارند. درواقع هدف اصلی صنعت بیمه همانا اجرای اصل تعاون و همیاری و مشارکت برای جبران خسارت های طبیعی وخسارت های ناشی از فعالیت های اقتصادی وقصور واهمال افراد جامعه می باشد.شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بالا بردن آگاهی بیمه گذاران از مفاد بیمه نامه به آنها کمک می کند تا ضمن آگاهی،بتوانند به شرکت بیمه وفادار باقی بمانند.

 

2-1 تعریف آموزش:

تعاریف متعددی از آموزش ارائه شده می باشد: آموزش، بیش از هر چیز، سپردن دانستنی ها به دیگران می باشد و زمانی به کار می آید که زمینه ای برای پدید آوردن تغییری فراگیر ایجاد گردد. او را به انجام کارهایی توانا سازد و به توانایی های او بیفزاید، یعنی زمینه ای برای توسعه گردد. زمانی می توانیم از آموزش و توسعه فرد سخن گوییم که به گوهر انسانی و ارزش های والای انسانی که او را از دیگر جانوران متمایز می سازد، رو نماییم (نقیب زاده، 1374)

  • آموزش تجربه ای می باشد مبتنی بر یادگیری و به مقصود ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، توجه و رفتار اجتماعی نماید. پس آموزش به مفهوم تغییر دانش، توجه و تعامل با همکاران می باشد (سید جوادین، 1384).
  • آموزش فعالیتی می باشد مداوم، جامع و برای همه، برای رشد و تکامل بشر، غنای فرهنگی و تعالی جامعه (فیوضات، 1377، ص 20).
  • آموزش عبارت می باشد از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و فعالیت های مربوط به آن. آموزش زمانی اثربخش می باشد که یک تجربه یادگیری و یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده را شامل گردد، یا به مقصود پاسخ به یک نیاز شناخته شده طراحی گردد (جزنی، 1384).
  • آموزش، روش هایی می باشد که به آن وسیله مهارت های لازم برای بجای آوردن کارها را به افراد تازه کار به سازمان یا تازه استخدام شده یاد می دهند (دسلر، 1378).
  • آموزش عبارت می باشد از کوشش سازمان برای تغییر رفتار کارکنانشان از طریق فرآیند یادگیری با هدف افزایش کارایی (میچل، 1376).

 

2-2 انواع آموزش:

سازمان یونسکو انواع آموزش را به چهار دسته کلی تقسیم می کند:

  • آموزش رسمی: عبارت می باشد از آموزش های منظمی که از سطح ابتدایی تا سطوح دشوار و تخصصی برنامه ریزی شده اند.
  • آموزش غیررسمی: به نوعی از آموزش گفته می گردد که خارج از نظام آموزش رسمی به صورت گسسته یا پیوسته انجام می شود. گاه برای تداوم آموزش های رسمی یا برای بدست آوردن صلاحیت لازم حرفه ای انجام می شود.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آموزش مداوم: عبارت می باشد از تمامی اشکال آموزش و پرورش که براساس موضوع و تخصص خاص آن می تواند به دو صورت رسمی یا غیررسمی ارائه گردد. این آموزش می تواند به افراد اجازه تکمیل یک سطح آموزشی، آگاهی و مهارت جدید یا دانش آنها را و به گونه کلی صاحیت حرفه ای آنها را گسترش دهد.
  • آموزش ضمنی: عبارت می باشد از آموزش هایی که بشر در طول عمر خود به گونه ای سازمان نیافته و نامنظم در زمینه های دانش، توانش و بینش از آموزش به گونه مستمر بهره می گیرد .

 

 

2-3 شناخت و جایگاه آموزش

طرح ریزی نیروی انسانی یکی از جنبه های مدیریت منابع انسانی شامل چهار بخش استراتژی دریافت، به کار گرفتن، بهسازی و نگهداری منابع انسانی می باشد که آموزش پرسنل زیر مجموعه بخش بهبود و بهسازی نیروی انسانی می باشد. آموزش به مفهوم تغییراتی می باشد که در رفتار افراد بر اثر تجربه و یا گذراندن دوره های آموزشی به وجود می آید و در لغت به معنای یاد دادن، فرا گرفتن و اقدام آموختن می باشد. آموزش در معنای عام عبارت می باشد از افزایش مهارت ها و معلومات یک فرد در یک شغل بخصوص. در آموزش یک هدف و مقصود خاص مورد نظر می باشد و در پایان یک دوره آموزشی فرد می داند که بایستی چه کار کند و چگونه کار بخصوصی را انجام دهد. در اصل آموزش کارکنان عبارت می باشد از کلیه مساعی و کوشش هایی که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می نماید (ابطحی، 1383، 67).

در اینجا لازم می باشد بین دو مفهوم که در قالب آموزش به کار می طریقه اما در بسیاری از زمینه ها از حیث دامنه و شیوه اقدام با یکدیگر تفاوت اساسی دارند، تمایل قایل شویم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید