• مدل مفهومی پژوهش:
 •  

  مدل مفهومی پژوهش از مدل پایه ای موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی مک گریگور و ورازالیک (2005) انتخاب شده می باشد که طی نتایج پژوهش ،موانع پذیرش تجارت الکترونیکی را به دو دسته تقسیم بندی کرده می باشد :

  الف)موانع تجارت الکترونیکی بسیار سخت(موانعی که باعث می گردد شرکت نتواند به پذیرش تجارت الکترونیکی اقدام کند)شامل عدم مهارت و دانش فنی در سازمان،احتیاج به سرمایه گذاری بالا،نبود وقت کافی برای اجرای تجارت الکترونیکی،سختی انتخاب در پذیرش راهبردهای مختلف تجارت الکترونیکی،موارد امنیتی

  ب)موانع تجارت الکترونیکی نامناسب(موانعی که برای سازمان نامناسب می باشد و باعث می گردد در کار سازمان در راه پذیرش تجارت الکترونیکی خلل ایجاد گردد.)شامل ناسازگاری تجارت الکترونیکی با محصولات و خدمات ،ناسازگاری تجارت الکترونیکی در فرآیندهای کسب و کار،ناسازگاری مشتریان با خدمات تجارت الکترونیکی ،کمبود مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در شرکت .

   

  نمودار شماره1-1 مدل مفهومی پژوهش .

  مدل پایه ای موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی مک گریگور و ورازالیک(2005)

   

  موانع پیاده سازی تجارت الکترونیکی
  خیلی سخت

  Ø      فقدان دانش فنی در سازمان

  Ø      پیچیده بودن پیاده سازی تجارت الکترونیکی

  Ø      نیاز به منابع مالی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی

  Ø      فقدان زمان کافی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی

  Ø      سختی انتخاب سیستم استاندارد تجارت الکترونیکی از بین گزینه های انتخابی فراوان

   

  نامتناسب بودن

   

  Ø      عدم تناسب با محصولات و خدمات شرکت

  Ø      عدم تناسب با روش انجام کار شرکت

  Ø      عدم تناسب با روش انجام کار مشتریان و تامین کنندگان

  Ø      عدم مزیت برای سازمان

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • روش پژوهش:

   

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی پیمایشی می باشد. متدولوژی این پژوهش به صورت زیر می باشد:1-مطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش و ارائه مدل پیشنهادی2-تهیه پرسشنامه  و جمع آوری داده های لازم در جامعه آماری3-تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین موانع مربوط به بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه نظام توزیع کالا 4-ارائه راهکارها

  • روش جمع آوری داده ها :

   

  در این پژوهش از مصاحبه شفاهی و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها بهره گیری می گردد.

  روش گردآوری اطلاعات :

  با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای که شامل مطالعه و جستجوی اینترنت،مطالعات کتابخانه ای و مقالات و سمینارهای موجود،لوح های آموزشی اطلاعات نظری گردآوری شده می باشد.

   

  • جامعه آماری:

  جامعه آماری در نظرگرفته شده شامل کارشناسان بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان می باشد.

   

  • نحوه نمونه گیری :

  در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری خواهد گردید:

  n =

   

  که در آن N تعداد و t2 برابر 84/3 و s برابر 2.2 و d برابر050/0 می باشد.

  از آنجایی که تعداد کارشناسان و متخصصان سازمان در این زمینه 30 نفر بودند ،بر اساس جدول کوکران حجم نمونه برای جامعه با تعداد مشخص،تعداد 28 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب کردیم که 24 نفر از آنها به سوالات پاسخ دادند.[1]

  • پیشینه پژوهش:

   

  تحقیقات زیادی در زمینه موانع و بکارگیری تجارت الکترونیکی ارائه شده می باشد و مدل های متعددی در این باره هست اما تحقیقی که مستقیما در ایران به مطالعه تاثیر تجارت الکترونیکی بر نظام توزیع کالا پرداخته شده باشد وجود ندارد.

   

  • قلمرو پژوهش :

  قلمرو موضوعی: مطالعه موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا  می باشد.

  قلمرو مکانی: انجام پروژه تحقیقی حاضر سازمان صنعت،معدن و تجارت  استان خوزستان  می باشد.

  قلمرو زمانی: زمان انجام پژوهش نیمسال دوم تحصیلی 90-91 و قلمرو زمانی پژوهش زمان توزیع پرسشنامه(21/03/1391) می باشد.

  Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., “Determining Sample Size for Research Activities”, Educational and Psychological Measurement, 1970

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید