شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعهد سازمانی یعنی اندازه نسبی همانند سازی فرد با سازمان و دلبستگی به آن سازمان می باشد که می تواند به وسیله­ی حداقل سه عامل: پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان، کوشش برای موفقیت سازمان و تمایل به باقی ماندن در سازمان مشخص گردد (عسگری و همکاران، 1383). حالتی می باشد که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند (حیدری تفرشی و دریابگیان، 1390: ص33).

تعهد عاطفی[2]: این تعهد به دلبستگی احساسی کارکنان به سازمان، احساس تعیین هویت و درگیر شدن آنها در سازمان تصریح دارد، کارکنانی که تعهد عاطفی از خود نشان می دهند، احساس می کنند که علاقه دارند در سازمان فعلی بمانند در این تعهد بطور معمول، ارزش های کارکنان و سازمان بر هم منطبق می باشد (می یر و آلن، 1991؛ به نقل از سنجقی و همکاران، 1391).

تعهد مستمر (پیوستگی)[3]:  این تعهد ناشی از درک هزینه و زیان ناشی از ترک سازمان می باشد، کارکنانی که این تعهد دارند احساس می کنند که نیاز دارند در سازمان فعلی خود بمانند یکی از عواملی که موجب افزایش تعهد ماندگاری کارکنان در سازمان می گردد نبود فرصت های شغلی جایگزین برای آنهاست (می یر و آلن، 1991؛ به نقل از سنجقی و همکاران، 1391).

تعهد (تکلیفی) هنجاری[4]: کارکنانی که تعهد تکلیفی دارند احساس می کنند که بایستی در سازمان فعلی بمانند. این بعد از تعهد در حقیقت اعتقاد به مسئولیت فرد در قبال سازمان می باشد. زیرا آن را نوعی الزام و امری اخلاقی می دانند (میر و آلن، 1991؛ به نقل از سنجقی و همکاران، 1391).

1-7-4 محوریت کار[5]

محوریت کار یک توجه مربوط به کار می باشد، آن هم شامل یک ارزشیابی عاطفی و شناختی از کار می باشد و  هم شامل یک آمادگی برای رفتار مربوط به کار می باشد (اکانوک، 2011؛ به نقل از اکانو و کراباتی، 2013).

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها

1-8-1 رفتار شهروندی سازمانی

مقصود از رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه­ی 24 سوالی رفتار شهروندی سازمانی پودساکف بر اساس ابعاد پنج گانه­ی ارگان ( 1988) به دست می آورند.

جوانمردی: مقصود از مولفه­ی جوانمردی در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات 1- 2- 6- 7- 8- 9- 10 در پرسشنامه­ی رفتار شهروندی سازمانی به دست می آورند.

وجدان کاری: مقصود از مولفه­ی وجدان کاری در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات 3- 4- 5 در پرسشنامه­ی رفتار شهروندی سازمانی به دست می آوردند.

نوع دوستی: مقصود از مولفه­ی نوع دوستی در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات 20- 21- 22- 23- 24 در پرسشنامه­ی­ رفتار شهروندی سازمانی به دست می آوردند.

نزاکت: مقصود از مولفه نزاکت در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات 15- 16- 17- 18- 19 در پرسشنامه­ی رفتار شهروندی سازمانی به دست می آوردند.

آداب اجتماعی: مقصود از مولفه­ی آداب اجتماعی در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات 11- 12- 13- 14 در پرسشنامه­ی رفتار شهروندی سازمانی به دست می آوردند.

 

1-8-2 ارزشها­ی فردی

مقصود از ارزش ها در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه­ی 51 سوالی ارزشهای فردی شوارتز( 2006) به دست می آورند.

خیرخواهی: مقصود از خیرخواهی در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به  سوالات 49- 43- 47- 37- 24- 51- 40- 31- 36 در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

قدرت: مقصود از قدرت در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 2- 8- 17- 19- 38 در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

جهان گرائی: مقصود از جهان گرائی در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 1- 21-23 – 27- 50  در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

امنیت: مقصود از امنیت در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات3 – 5-  14- 15- 16- 46   در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

همنوائی: مقصود از همنوائی در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 7- 18- 32-44  در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

سنت: مقصود از سنت در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 13- 28- 35 در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

خوداتکائی: مقصود از خوداتکائی در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 4- 11- 22-33 – 41- 48  در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

لذت گرائی: مقصود از لذت گرائی در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 6- 20- 45 در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

موفقیت: مقصود از موفقیت در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 9- 10- 26- 30- 34- 39- 42 در پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

برانگیختگی: مقصود از برانگیختگی در این مطالعه نمره ای می باشد که آزمودنی ها در این پژوهش از پاسخ به سوالات 12- 25- 29 پرسشنامه­ی ارزشهای فردی شوارتز به دست می آوردند.

 

4 Organizational commitment

5 Affective commitment

6 Continuance commitment

7Normative commitment

1 Work centrality

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید