سازمان‌های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند. خط‌مشی‌ها، اهداف و فرآیندها به‌مقصود تحقق استراتژی‌ها تدوین و جاری می شوند. خط‌مشی متعالی در موارد زیر اختصار می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • خط‌مشی و استراتژی بر اساس خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده ذی‌نفعان پایه‌ریزی می شوند.
 • خط‌مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت‌های خلاقانه، پایه‌ریزی می شوند.
 • خط‌مشی و استراتژی تدوین‌شده، موردبازنگری قرار گرفته و به‌روز می شوند.
 • خط‌مشی و استراتژی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می شوند.
 • خط‌مشی و استراتژی اشاعه داده شده و به اجرا در می‌آیند.

1-1-2 معیار کارکنان

سازمان‌های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می‌گیرند. آن‌ها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آن‌ها تفویض اختیار می‌کنند. این سازمان‌ها به‌گونه‌ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط مستقر ساخته و آن‌ها را مورد تشویق و تقدیر قرار می‌دهند که در آن‌ها انگیزه و تعهد برای بهره گیری از مهارت و دانش در جهت منافع سازمانی ایجاد گردد. معیار کارکنان به‌صورت زیر تعالی می‌یابد:

 • منابع انسانی برنامه‌ریزی و مدیریت شده و بهبود می‌یابند.
 • دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده، توسعه‌یافته و نگهداری می گردد.
 • کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفویض اختیار می گردد.
 • کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
 • کارکنان مورد تشویق و تقدیر قرارگرفته و به آن‌ها توجه می گردد.

1-1-3 معیار مشارکت‌ها و منابع

سازمان‌های متعالی، مشارکت‌ها و همکاری‌های تجاری بیرونی، تأمین‌کنندگان و منابع داخلی خود را به‌مقصود پشتیبانی از خط‌مشی و استراتژی و اجرای اثربخشی فرآیندهایشان برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. در معیار مشارکت‌ها و منابع سازمان، موارد زیر مطالعه می شوند:

 • همکاری‌های تجاری بیرونی، مدیریت می گردد.
 • منابع مالی، مدیریت می گردد.
 • ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می گردد.
 • فن‌آوری، مدیریت می گردد.
 • اطلاعات و دانش، مدیریت می گردد.

1-1-4 معیار فرآیندها

سازمان‌های متعالی فرآیندهای خود را به‌مقصود کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند. معیار فرآیند در موارد زیر اختصار می گردد:

 • فرآیندها به‌گونه‌ای نظام‌مند طراحی و مدیریت می شوند.
 • فرآیندها به‌مقصود کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان در صورت نیاز، با بهره گیری از نوآوری‌ها بهبود می‌یابند.
 • محصولات و خدمات بر اساس خواسته‌ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند.
 • محصولات و خدمات، تولید، تحویل و پشتیبانی می شوند.
 • ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می گردد.

1-1-5 نتایج مشتری

سازمان‌های متعالی به‌گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را با مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

1-1-5-1 مقیاس ادراکی

این مقیاس‌ها، بیانگر ادراکات مشتریان از سازمان می باشد. به‌عنوان‌مثال این اندازه‌ها از طریق نظرسنجی‌های مشتری و گروه‌های نمونه، رتبه‌بندی‌های فروشندگان، تقدیرها و شکایات رسمی به دست می‌آیند.

1-1-5-2 مقیاس‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به‌مقصود پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات مشتریان بیرونی سازمان به کار گرفته می شوند.

1-1-6 نتایج کارکنان

سازمان‌های متعالی به‌گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را با بهره گیری از مقیاس‌ها و شاخص‌های زیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.

1-1-6-1 مقیاس‌ها ادراکی

بیانگر ادراکات کارکنان از سازمان می باشد. به‌عنوان‌مثال این اندازه از طریق نظرسنجی‌ها، گروه‌های نمونه، مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های ساختاریافته به دست آیند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید