1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش در زمستان سال 1392 و در شرکت برق منطقه ای یزد صورت گرفته می باشد. از آنجا که هدف پژوهش سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی می باشد، پروژه‌های تحت مطالعه، پروژه‌های انجام شده در واحد تحقیقات سازمان می‌باشد.

1-6- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

در این پژوهش جامعه ی آماری را پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه ای یزد تشکیل می‌دهند، که به انتخاب سرپرست واحد تحقیقات سازمان، نمونه ی پژوهش، 15 پروژه از پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در 1 سال اخیر می‌باشد.

1-7- روش انجام پژوهش

روش پژوهش به کار برده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد زیرا هدف پژوهش شناسایی شاخص ها و مطالعه هر یک از آنها برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها می‌باشد. این پژوهش از حیث روش جمع آوری داده‌های مورد نیاز یا به تعبیری طرح پژوهش، غیر از تحقیقات توصیفی -پیمایشی می باشد و به مقصود کسب داده‌های مورد نیاز از روش میدانی بهره گیری شده می باشد.

روش گردآوری اطلاعات به این شکل خواهد بود که پس از مطالعه ادبیات موضوع و دستیابی به اطلاعات به درک بهتر چارچوب ارزیابی و، به جمع‌آوری معیارها، غیر از معیارها و شاخص‌های مطرح در این زمینه پرداخته و سپس با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان به موارد زیر دست خواهیم پیدا نمود:

  • مطالعه ادبیات پژوهش، شناسایی و تعیین معیارهای سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی
  • تعیین معیارهای موثر بر اثربخشی ( با بهره گیری از روش دلفی فازی)
  • وزن هریک از معیارها و شاخص‌ها (روش وزن دهی آنتروپی)
  • جمع اوری داده‌ها
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها (با بهره گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

1-8- کلید واژه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی، اثربخشی، پژوهش‌های کاربردی، پژوهش و توسعه، شرکت برق منطقه‌ایی یزد

1-9- ساختار کلی پژوهش

مدل ارزیابی و سنجش طرح‌های پژوهش کاربردی در سه گام طراحی می گردد. در نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل نشان داده شده می باشد.

با در نظر داشتن عنوان پروژه تعریف واژه‌های کلیدی مانند ارزیابی، اثربخشی و پژوهش ضروری می باشد. نمودار زیر فرآیند طراحی و اجرای مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی را نشان می‌دهد.

این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل شده می باشد. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع، سوالات پژوهشی، قلمرو پژوهش، روش پژوهش و واژه های به کار رفته در پژوهش اظهار می گردد.  در فصل دوم به مطالعه مفاهیم و پیشینه ی پژوهش پرداخته شده و در ادامه در فصل سوم روش پژوهش و رویکردهای مورد بهره گیری به مقصود ارزیابی اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی به صورت کامل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارزیابی نتایج پرداخته می گردد و در نهایت، فصل پنجم به مطالعه نتایج پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی اختصاص یافته می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید