تعریف نظری :

انتظار کوشش در مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر لغوی به معنای سهولت بهره گیری می باشد. نکته جالب در این متغیر این می باشد که انتظار کوشش در تعامل با زمان می باشد. در شرایطی که انتظار کوشش پایین باشد کاربران بالقوه هم این تصمیم را در حاشیه قرار می دهند و اگر انتظار کوشش افراد بالا باشد کاربرد و تصمیم به بهره گیری از رایانه هم در مرکزیت فعالیتها قرار می گیرد. (دیاز و میشل ، 2010)

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص انتظار کوشش با بهره گیری از 8 سوال یعنی سوالات 11 تا 18 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به انتظار کوشش :

 1. یادگیری نحوه بهره گیری از ICT برای من آسان می باشد.
 2. به نظر من کار کردن با ICT سهل و آسان می باشد.
 3. تعامل من با ICT روشن و قابل درک می باشد.
 4. به نظر من ICT در تعامل با موضوعات مختلف دارای انعطاف می باشد.
 5. کسب مهارت در بهره گیری از ICT برای من آسان می باشد.
 6. به نظر من بهره گیری از ICT ساده و راحت می باشد.
 7. بهره گیری از ICT مستلزم صرف زمان بیشتری نسبت به وظایف معمول من می باشد.
 8. کارکردن با ICT بسیار پیچیده و درک آن دشوار می باشد.

 

1-7-7- اثرات اجتماعی :

تعریف نظری :

اثرات اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف تصریح دارد. افراد غالباً برمبنای ادراکاتشان از آن چیز که که دیگران (دوستان، خانواده، همکاران و…) فکر می کنند بایستی انجام دهند، اقدام می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه متاثر از افرادی می باشد که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند.(لوچ ، 2003).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص اثرات اجتماعی با بهره گیری از 6 سوال یعنی سوالات 25 تا 30 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به اثرات اجتماعی :

 1. افرادی که بر رفتار من تأثیر دارند، عقیده دارند که من بایستی از ICT بهره گیری کنم.
 2. افرادی که برای من مهم هستند، عقیده دارند که من بایستی از ICT بهره گیری کنم.
 3. مدیران و مسئولین سازمان من در بهره گیری از ICT به کارکنان خود کمک می کنند.
 4. مدیر من برای انجام وظایفم با بهره گیری از ICT از من طرفداری و پشتیبانی می کند.
 5. به طورکلی سازمان من در ارتباط با بهره گیری از ICT از کارکنان خویش پشتیبانی می کند.
 6. دارا بودن ICT نماد قدر و منزلت سازمان من به شمار می رود.

 

1-7-8- شرایط تسهیل گر :

تعریف نظری:

درجه ای که یک فرد اعتقاد دارد که یک سازمان و زیربنای فنی جهت طرفداری از سیستم هست. تاثیر شرایط تسهیل گر بایستی مدیران را نسبت به موانع ممکن در جهت کاربرد مطلع کند. عامل تعیین کننده شرایط تسهیل گر طبق تحقیقات انجام شده در پیش بینی قصد بهره گیری فاقد اهمیت شناسایی گردید، اما در تعیین کاربرد مهم می باشد. در واقع شرایط تسهیل گر همان موانع فنی و سازمانی هستند. این متغیر هم مثل انتظار کوشش قدرت پیش بینی کاربرد و امکان کاهش این کاربرد بعد از پذیرش اول را دارد. (دیاز و میشل ، 2010)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص شرایط تسهیل گر با بهره گیری از 5 سوال یعنی سوالات 31 تا 35 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید