• فرضیه­های پژوهش
  1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات ارتباط مثبت و معناداری هست.
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات ارتباط مثبت و معناداری هست.
  3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات ارتباط مثبت و معناداری هست.
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی ارتباط مثبت و معناداری هست.

   

  • اهداف پژوهش

  هدف اصلی این پژوهش، این می باشد که با ارائه یک مدل پژوهشی جامع، ارتباط میان توجه تبلیغات اینترنتی، اعتماد تبلیغات اینترنتی و پاسخ رفتاری- شامل کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی را مورد مطالعه و مطالعه قرار دهد. نتایج این پژوهش می­تواند راهی برای برآورده ساختن نیاز شرکت­های تبلیغاتی به دانش ایجاد اعتماد در میان کاربران اینترنتی و افزایش اثربخشی تبلیغات اینترنتی به مقصود کسب سود حداکثری توسط بنگاه­های اقتصادی باشد.

  • قلمرو پژوهش
  • قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شامل کلیه کاربران فعال جامعه مجازی ایرانیان می­باشد.

  • قلمرو زمانی

  از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه و گردآوری اطلاعات، یک دوره زمانی شش ماهه از اواسط زمستان 92 تا اواسط تابستان 93 در نظر گرفته شده می باشد.

  • قلمرو موضوعی

  قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه پاسخ، اعتماد و توجه کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد.

   

  • تعریف واژگان تخصصی
  • در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

  تعریف مفهومی: ساختاری عاطفی[1] می باشد که انعکاس دهنده ارزیابی­های ذهنی[2] نسبت به محرک­های تبلیغات می­باشد (هاپکینز و همکاران[3]، 2004).

  تعریف عملیاتی: خوب بودن کلی تبلیغات اینترنتی، دوست داشتن کلی تبلیغات اینترنتی، بسیار مورد نیاز بودن تبلیغات اینترنتی، بسیار مطلوب بودن توجه کلی به تبلیغات اینترنتی (عظیم و حق، 2012).

  • اعتماد به تبلیغات اینترنتی

  تعریف مفهومی: اعتمادی می باشد مبنی بر این که تبلیغات، منبع قابل اعتمادی برای اطلاعات محصولات و خدمات می­باشد و تمایلی را در فرد، برای بجای آوردن فعالیتی براساس اطلاعات منتقل شده در تبلیغات، ایجاد می­نماید (ساه و همکاران[4]، 2009).

  تعریف عملیاتی: شناختی، احساسی و رفتاری (ساه و همکاران، 2009).

   

   

  • کلیک تبلیغات

  تعریف مفهومی: کلیک تبلیغات، تعداد دفعات کلیک کاربر بر تبلیغاتی (مختلف) که در معرض آن قرار دارد، می­باشد (کیم و همکاران[5]، 2011).

  تعریف عملیاتی: کلیک تبلیغات در اغلب موارد توسط کاربر (انورمیر، 2012).

  • خرید اینترنتی

  تعریف مفهومی: خرید اینترنتی، خریدی مناسب و در دسترس، گردآوری اطلاعاتی غنی، ارائه گزینه­های متنوع پیشنهادی جهت انتخاب، بدون برقراری تماس با دیگران، می­باشد (ولفینبرگر و همکاران[6]، 2001).

  تعریف عملیاتی: خریدکالا یا خدمات معرفی شده در تبلیغات اینترنتی از وب­سایت شرکت تبلیغ­شونده، در اغلب موارد توسط کاربر (انورمیر، 2012).

   

  1-10- اختصار فصل 

  در این فصل به گونه اختصار و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، آغاز به ضرورت و اهمیت انجام پژوهش و اظهار مسئله پرداخته گردید و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه­های پژوهش اظهار گردید. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش نیز تصریح گردید.

   

  1-11- ساختار کلی پژوهش

  در فصل اول، یک شمای کلی از فصول تشکیل دهنده این پژوهش ارائه گردید. در این بخش، اهمیت موضوع، اظهار مسئله، سوال پژوهش، چارچوب نظری پژوهش، فرضیه­های موجود به همراه اهداف و قلمرو پژوهش ارائه گردید و در نهایت با مروری بر تعاریف واژگان تخصصی به پایان رسید.

  در فصل دوم پژوهش، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده در این حوزه تشریح می­گردد. به طوری که آغاز به اظهار ادبیات موضوع پرداخته می­گردد و در پایان سوابق تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور به گونه اختصار اظهار می­گردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  فصل سوم که روش­شناسی پژوهش می­باشد پس از مقدمه­ای کوتاه، به روش پژوهش، معرفی متغیرها و الگوی مفهومی پژوهش، اختصار­ای از مراحل انجام کار، جامعه و نمونه آماری، ابزار سنجش و نحوه آزمون فرضیات تصریح می­گردد.

  [1]. Affective construct

  [2]. Subjective evaluations

  [3]. Hopkins, et al.

  [4]. Soh, et al.

  [5]. Kim, et al.

  [6]. Wolfinberger

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید