فرضیه 1: اضطراب درخصوص بهره گیری از کامپیوتر بر روی قصد بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.

فرضیه 2: در نظر داشتن بهره گیری بر روی قصد بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه 3 : خودکارآمدی بر روی قصد بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه 4 : انتظار اجرا بر روی قصد بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه 5 : انتظار کوشش بر روی قصد بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه 6 : اثرات اجتماعی بر روی قصد بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه 7 : شرایط تسهیل گر بر روی بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

فرضیه 8 : قصد بهره گیری از ICT بر روی بهره گیری از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .

 

 

1-7- تعریف عملیاتی و مفهومی  متغیرهای پژوهش :

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش به تبیین ذیل آمده می باشد:

1-7-1 – بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

تعریف نظری :

این متغیر به عنوان متغیر نهایی در اغلب مدل های توسعه ارائه شده قرار دارد. تصمیم به بهره گیری از فناوری را می توان پیش درآمد و عاملی موثر بر بهره گیری از فناوری تلقی نمود. تحقیقات نشان می دهد که متغیر قصد بهره گیری از فناوری بر بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر معناداری دارد. (دیویس و همکاران ، 1989).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از 5 سوال یعنی سوالات 36 تا 40 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات:

1- در مدت یک ماه چند مرتبه از ICT بهره گیری می کنید؟

هیچگاه         3- 1 مرتبه         6- 4 مرتبه          9- 7  مرتبه         بیش از 9 مرتبه  

2- در مدت یک ماه چند ساعت از ICT بهره گیری می کنید؟

کمتر از 1 ساعت     3- 1 ساعت     5- 3 ساعت     7-5 ساعت    بیشتر از 7 ساعت 

3-  در مدت یک ماه چند روز  از ICT بهره گیری می کنید؟

هیچگاه          3- 1 مرتبه          6- 4 مرتبه          9- 7 مرتبه          بیش از 9 مرتبه 

4-دفعات بهره گیری شما از  چقدر می باشد؟

هیچگاه           به ندرت            گاهگاهی                    اغلب              همیشه 

1-7-2- قصد بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

تعریف نظری :

نیات رفتاری یا قصد بهره گیری کاربر از کامپیوتر اندازه احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد می باشد درواقع بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف می باشد (موریس ودیلون، 1996). قصد بهره گیری اندازه احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد می باشد. قصد بهره گیری احتمال به کارگیری فن آوری توسط کاربر گفته می گردد. قصد بهره گیری از توجه نسبت به کاربرد فناوری مشتق می گردد و به رفتار واقعی منجر می گردد(لین[1] و همکاران،20011).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص قصد بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از 5 سوال یعنی سوالات 36 تا 40 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به قصد بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

  1. هر زمانی که مقدور باشد من تمایل دارم تا از ICT در کار خویش بهره گیری کنم.
  2. من بهره گیری از ICT را الزامی می دانم.
  3. من برای بهره گیری از ICT جهت سه ماه آینده برنامه ریزی کرده ام
  4. من تا حد امکان از ICT برای انجام کارهای مختلف بهره گیری خواهم نمود.
  5. من تا حد امکان از ICT بارها و بارها جهت انجام کار خویش بهره گیری می کنم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Lin

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید