تعریف نظری

واژه گرایش که در زبان انگلیسی tendency معنا شده می باشد به معنا ی آمادگی ذهنی برای یک اقدام خاص می باشد و عبارتست از یک نوع آمادگی فکری و اعصابی (احساسی ) که بوسیله تجربه سازماندهی می گردد و بر روی عکس العمل بشر نسبت به کلیه پدیده ها و وضعیت هایی که با او سر و کار دارد تاثیر جهت دهنده یا پویا می گذارد ( رفیع پور ، 1372 ص 6)

جی – دبیلیو- آلاپورت1در تعریف گرایش می نویسد :ًحالت ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ های فرد به تمامی موضوعات و وضعیت ها یی که با آن در ارتباط می باشد تاثیر جهت دار و پویا ً (اتو کلاین برگ2 ، مترجم کاردان ، 1368 ، ج 2 ص 538)

 تعریف عملیاتی

در این پژوهش مقصود از گرایش اندازه تمایل ذهنی افراد به موضوعات و مولفه های مد نظر در توانمند سازی نیروی انسانی می باشد و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه اندازه گرایش افراد به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی سنجیده شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-8-1 نیروی انسانی

تعریف نظری

نیروی انسانی یک سازمان عبارتست از تمام افرادی که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند (وندال ، 1986 ص 4 )3

تعریف عملیاتی

در این پژوهش مقصود از نیروی انسانی عبارتست از تمامی کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران می باشد اعم از نیروهای  رسمی و قرار دادی که در مقاطع مختلف این منطقه 18 شهر تهران در سال 91 مشغول به کار هستند .

1-G-W-Alaport

2-Otoklinebrg

-Wendell3

 

 

10

4-8-1 آموزش سئوال 1  

تعریف نظری

آموزش در لغت به معنای تعلیم و اسم مصدر آموختن می با گردید . (فرهنگ عمید)در واقع به هر اقدام که بتواند دانش ، مهارت و یا رفتار افراد را بهبود بخشد آموزش اطلاق می گردد.(ابطحی ،1386 ص 6)

آموزش کارکنان ، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده می باشد که برای افزایش توانایی های  کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان انجام می گیرد ؛به تعبیری دیگر ، مقصود از آموزش ، ارتقای مهارت ها ، دانش ، توجه ها و یا رفتار اجتماعی کارکنان می باشد ( به نقل از ابطحی ، 1386 ص 150 )

عملیاتی 

جهت سنجش اندازه گرایش به آموزش از سئوالات 1 تا 5 پرسشنامه پژوهش بهره گیری شده می باشد .

5-8-1 تفویض اختیار سئوال 2

تعریف نظری

تفویض در لغت به معنای واگذار کردن اختیار به دیگری ، انتقال پاره ای (ویا تمام ) اختیارات از شخصی به شخص دیگر ( عمید ، ج 2 )و همچنین به معنای کار با کسی گذاشتن ، سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسی ، واگذاری ، تسلیم و سپردگی می باشد ( دهخدا ، ج 1).

تفویض اختیار فرآیندی می باشد که توسط آن مدیر یا سر پرست ، بخشی از اختیارمشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خود به زیر دست واگذار می کند . اختیار یعنی قدرت تصمیم گیری برای هدایت فعالیت ها و اعمال دیگران . در واقع اختیار رسمی و قدرت ناشی از وسیله ی بجای آوردن وظایف و مسئولیت ها برای رسیدن به هدف های سازمان می باشد . فایول در تعریف اختیار چنین میگوید : حق صدور دستورات و طلب اطاعت از آن تفویض اختیار عبارت از می باشد از انتقال اختیار و مسئولیت رسمی از مافوق به زیر دست برای بجای آوردن وظایف خاص . تفویض اختیار از رده های بالای مدیریت آغاز می گردد و به سطوح پایین تر انتقال می یابد ( ال دفت  ، 1997 ، ترجمه پارساییان و اعرابی ، 1377 ص 56 ).1

 

 

 

1-L.Daft

 

11

تعریف عملیاتی

جهت سنجش اندازه گرایش به تفویض اختیار ا سئوالات 6 تا 10 پرسشنامه پژوهش بهره گیری شده می باشد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید