تهیه برنامه زمان‌بندی توسط برنامه شبیه‌ساز به معنای بهره گیری از شبیه‌سازی برای تعیین زمان‌بندی با افق کوتاه‌مدت چندساعته و حداکثر یک‌روزه می باشد. قوانین ارسال کارها به مراکز کاری و ماشین‌آلات در موتور نرم‌افزار شبیه‌ساز تعبیه شده می باشد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند الگوریتم‌های ابتکاری و یا الگوریتم‌های دقیق ریاضی باشند. بخش‌های اساسی این سیستم عبارتند از:]6[

  1. یک موتور شبیه‌سازی که شامل چندین قانون برای انتخاب و ارسال کار بعدی می باشد.
  2. یک رابط گرافیکی که نمودار گانت را بر اساس نتایج اجرای شبیه‌سازی تهیه می کند.
  3. یک رابط با سیستم اطلاعاتی کارگاه که فهرست زمان‌بندی شده را تهیه می کند.

از آنجایی که این الگو برای دوره‌های کوتاه مدت بکار می‌رود کلیه وضعیت‌های تصادفی (مثل خرابی ماشین‌آلات) نادیده گرفته می شوند.  در این نوع زمان‌بندی تهیه اولیه مدل مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

زیر سیستم تعیین اولویت انجام کارها روی ماشین‌آلات که به چند قانون گسیل[1] کارها مجهز می باشد آغاز با بهره گیری از مجموعه اطلاعات اولیه و به کمک قوانین، اولویت انجام کارها روی ماشین‌آلات را تعیین نموده و آن‌را در اختیار زیر سیستم شبیه‌ساز خط تولید قرار می‌دهد. شکل 2-4 این ساختار را به تصویر کشیده می باشد.]6[

 

ترتیب انجام کارها
مشخصات‌کارها (مراحل تکمیل،تعداد…)
مشخصات منابع (مقدار، محدودیتها …)
اندازه بهره گیری هر کار از هر منبع
محدودیت ها

شکل 2-4- تعبیه بخش تهیه برنامه زمان‌بندی در شبیه‌ساز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید]6[

 

2-7-1- شبیه‌سازی برای تنظیم پارامترهای الگوریتم‌های ابتکاری

الگوریتم‌های ابتکاری و فرا ابتکاری اغلب شامل پارامترهای مشخصی هستند که کارایی الگوریتم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این پارامترها بایستی برای طیف متنوعی از شرایط تطبیق داده شوند. مثلا ممکن می باشد نزدیک بودن یا نبودن زمان تحویل کار به دو تنظیم متفاوت از یک پارامتر

برنامه زمان‌بندی 1
برنامه زمان‌بندی 2
برنامه زمان‌بندی k
شرایط “الف”
α = a1
α = a2
α = ak
مقدار تابع هدف k
مقدار تابع هدف 2
مقدار تابع هدف 1

احتیاج داشته باشد.]6[

 

شکل 2-5- تنظیم پارامترهای الگوریتم ابتکاری (فراابتکاری) در شبیه‌ساز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید]6[

معمولاً به ازاء یک وضعیت مشخص به هر یک از پارامترهای الگوریتم ابتکاری (یا فراابتکاری) مقادیر مختلفی اختصاص می‌یابد و به ازاء هر مقدار رفتار سیستم شبیه‌سازی شده و مقدار تابع هدف مشخص می گردد. مقادیری که منجر به کمترین مقدار تابع هدف میشود همراه با وضعیت متناظر آن ذخیره می گردد تا در مواقع مناسب مورد بهره گیری قرار گیرد. در شکل 2-5 در شرایط “الف” (مثل نزدیک‌بودن موعد تحویل) به پارامتری از مسئله، k مقدار متفاوت داده می گردد تا k برنامه زمان‌بندی تهیه کند. مقدار تابع هدف به ازاء هر برنامه محاسبه می گردد. بهترین مقدار پارامتر برای شرایط “الف” با در نظر داشتن بهترین مقدار تابع هدف تعیین می گردد.]6[

 

2-7-2- شبیه‌سازی برای ارزیابی راهکارهای متفاوت زمان‌بندی

شبیه‌سازها می‌توانند هیچ نقشی در تولید برنامه زمان‌بندی نداشته باشند و تنها رفتار خط تولید را به ازاء برنامه‌های زمان‌بندی متفاوت تقلید نمایند. در این الگوی به‌کارگیری “برنامه زمان‌بندی” یکی از ورودی‌های شبیه‌ساز می باشد که توسط زیربرنامه‌های داخلی نرم‌افزار تولید نمی‌گردد. زیربرنامه شبیه‌ساز بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخصی که اعلام می گردد رفتار سیستم را شبیه‌سازی نموده و “تابع هدف” یا هر معیار ارزیابی دیگری را برای سنجش عملکرد برنامه زمان‌بندی ارائه می‌دهد. پس از محاسبه k مقدار تابع هدف (معیار ارزیابی) می‌توان مشخص نمود که مناسب‌ترین برنامه زمان‌بندی کدام می باشد.]6[

برنامه زمان‌بندی 1
برنامه زمان‌بندی 2
برنامه زمان‌بندی k
مقدار تابع هدف k
مقدار تابع هدف 2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدار تابع هدف 1

 

 

 

شکل 2-6- شبیه‌سازی برای مقایسه عملکرد برنامه‌های زمان‌بندی]6[

از این روش، زمانی بهره گیری می گردد که چندین برنامه زمان‌بندی بایستی قبل از اجرای عملی با یکدیگر مقایسه شوند و مناسب‌ترین برنامه انتخاب گردد. به‌ویژه این روش بخش اساسی برای الگوریتم شمارش کامل به شمار می رود. در این الگوریتم‌ها میتوان با بهره گیری از شبیه‌ساز، تابع هدف را به ازاء کلیه جواب‌های موجه (برنامه‌های زمان‌بندی قابل قبول) محاسبه نمود و با در نظر داشتن معیار ارزیابی عملکرد زمان‌بندی مناسب را تعیین نمود.]6[

 

[1] – Dispaching

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید