هر پژوهش در ارتباط با هر موضوعی که انجام می شود در پی دستیابی به اهدافی می باشد، در این پژوهش نیز ما به دنبال اهداف زیر می باشیم:

  • شناسایی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و روش های بهبود این شاخص
  • تشخیص اندازه تأثیر رشد مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت
  • تعیین راه کارهای قانونی و کاربردی جهت مرتبط کردن اندازه رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی

1-5 سوالات پژوهش:

سوال های اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی برای آن ها می باشیم عبارتند از:

  1. آیا پایین بودن نسبت T/G به دلیل رشد بالاتر مخارج دولت نسبت به رشد مالیات هاست؟
  2. عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت چیست؟
  3. آیا نرخ بیکاری بر نسبت T/G تاثیر دارد؟
  4. آیا تولید ناخالص داخلی بر نسبت T/G تاثیر دارد؟
  5. چه راه کارهای قانونی و کاربردی جهت بهبود شاخص مالیات به هزینه های دولت هست؟

1-6 فرضیه های پژوهش:

1- ارتباط منفی و معناداری بین مخارج دولت و نسبت T/G هست.

2- ارتباط منفی و معناداری بین نرخ بیکاری و نسبت T/G هست.

3- ارتباط مثبت و معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت T/G هست.

1-7 روش شناسی پژوهش:

پژوهش حاضر از نظر نحوه انجام توصیفی- استقرایی میباشد به صورتی که در فصول 1 تا 3 از روش توصیفی و در فصلهای 4 و 5 از روش استقرایی از آمارهای سری زمانی برای بدست آوردن ارتباط بین مخارج دولت و نسبت مالیات بهره گیری میگردد.

در این مطالعه از روش رگرسیون چند متغیره برای مطالعه ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت مخارج دولت و مالیات بهره گیری می کنیم.در صورتی که آمارها مانا باشند؛در آغاز به مطالعه مانایی این آمارها پرداخته و در صورتی که آمارها مانا نباشند از روش هم انباشتگی (cointegration) بهره گیری میشود و ارتباط بلند مدت این متغیرها مطالعه میگردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و اسنادی و به کمک پایگاه های اطلاعاتی مانند مرکز آمار ایران،آمار سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور انجام میشود.

1-8 تعریف واژگان کلیدی و متغیرهای پژوهش:

مالیات(Tax):

مبلغی که دولت از اشخاص و شرکتها وموسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عمومی می گیرد.افزون بر خصلت اجباری بودن،یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این می باشد که ارتباط صحیح دو طرفه یا متناسبی میان اندازه مالیات و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار می شوند،وجود ندارد.

هزینه های دولت(Government cost):

بودجه مالی که دولت با در نظر داشتن وظایف و برنامه های از پیش تعیین شده خود،آن را خرج امور جاری کشور می نماید.

شاخص (Index):

کمیتی می باشد که نماینده چند متغیر همگن و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی می باشد که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره مطالعه نمود.

شاخص مالیات به هزینه های دولت (Tax index to government cost):

یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست که از تقسیم اندازه درآمدهای مالیاتی در طول یک دوره معین به مخارج و هزینه های دولت بدست می آید.

اقتصادسنجی(Econometrics):

کاربرد آمار و روش های ریاضی در ارزیابی و آزمون نظریه های اقتصادی.مقیاس های اقتصادی می باشد که به مقصود آزمایش و توسعه نظریات اقتصادی به کار برده می شوند.شاخه ای از علم اقتصاد می باشد که در آن داده های اقتصادی به طرزی پیوسته و مبتنی بر قاعده به کمک ماشین حساب تجزیه و تحلیل می شوند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید