• بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه به چه اندازه می باشد؟
 • اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه به چه اندازه می باشد؟
 • تأثیر متغیرهای جمعیت‏شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه چگونه می باشد؟
 • تأثیر متغیرهای جمعیت‏شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه چگونه می باشد؟
 •  

  1-7- تعریف واژه‌های پژوهش

  1-7-1-تعریف نظری واژه‏ها

  اعتماد بین جامعه و دولت[1]

  این اعتماد را می‏توان به‏عنوان اطمینان به ‏اعتماد پذیری جامعه نسبت به‏نظام، باتوجه ‏به‏رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف نمود (نادمی، 52:1388).

  اعتماد عمومی[2]

  اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی می باشد که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن[3]، 180:1979)

  اطمینان عمومی[4]

  نوعی احساس مثبت می باشد که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان‏های دولتی، عملکرد آنها پیدا می­کنند(منوریان و همکاران، 1388).

   

  حس درست‏کاری[5]

  بجای آوردن کار از روی راستی و درستی، با امانت‏داری کاری را بجای آوردن، صحیح و سالم بجای آوردن کارها (کثیری ، 1384: 110).

  خطر پذیری[6]

  اظهار کننده اندازه خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان­های دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می­باشد(حسنی، 1389).

  دولت الکترونیک[7]

  دولت الکترونیک بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‏مقصود توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و 24 ساعته به مردم می­باشد(هولدن[8] ، 2003).

   

  1-7-2- تعریف عملیاتی واژه ها

  بهره گیری از دولت الکترونیک

  در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 1 تا 7 پرسشنامه اندازه بهره گیری از دولت الکترونیک به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزانی می باشد که او از خدمات دولت الکترونیک بهره می­برد. بالاترین امتیاز 35 و پایین‏ترین امتیاز 7 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه بهره گیری او از دولت الکترونیک بیشتر می باشد.

  اعتماد عمومی

  در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 1 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر اندازه اعتماد عمومی نسبت به خدمات دولت الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 140و پایین‏ترین امتیاز 28 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه اعتماد او به دولت بیشتر می باشد.

  اطمینان

  در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های1 تا 13پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر اندازه اطمینان نسبت به دولت می‏باشد. بالاترین امتیاز65 و پایین‏ترین امتیاز13 می‏باشد و هرچه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه اطمینان نسبت به خدمات دولتی بیشتر می باشد.

   

  درست‏کاری

  در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 14 تا 21 پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر اندازه حس درست‏کاری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 40و پایین‏ترین امتیاز 8 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه حس درست‏کاری نسبت به خدمات دولتی و دولت بیشتر می باشد.

  خطرپذیری

  در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 22 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر اندازه حس خطرپذیری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 35و پایین‏ترین امتیاز 7 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه حس خطرپذیری نسبت به دولت بیشتر می باشد.

  [1]-TrustBetween SocietyAnd Government

  [2]-Public Trust

  [3]– Luhmann

  [4]-Confidence

  [5]-SenseOf Integrity

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [6]-Risk

  [7]-E- Government

  [8]–  Holden

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید