علی رغم نیاز جامعه به این نوع پوشش مناسب بیمه ای متاسفانه این بیمه به علت های زیادی رشد قابل توجهی نسبت به سایر کشورها نداشته می باشد و سهم آن در پرتفوی صنعت بیمه کشورمان صرفا  6.6درصد می باشد و در مقایسه با سایر کشورها به نوعی می توان گفت یک نوع عقب ماندگی در فروش و ارائه آن هست.

موانعی مانند عدم آگاهی ،ساختار سازمانی مدیریتی ،عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه ،شبکه فروش ناکارآمد ،عدم سیاست گذاری کلان ، پایین بودن قدرت اقتصادی مردم ،عدم رضایت بیمه شوندگان و…و این گونه به نظر می رسد که بزرگترین مشکل در راستای عقب ماندگی بیمه عمر مورد مهمی به نام عدم آگاهی و یا عدم اشائه مطلوب آن به بیمه گذاران می باشد و فضای خالی نبود فرهنگ بیمه به خوبی احساس می گردد که این کوتاهی شاید از جانب دولت و موسسات بیمه و سایر نهادهای متولی فرهنگ مثل سینما ، صداوسیما باشد.

نبود عزم جدی در شرکت های بیمه در جهت تنوع سازی در بیمه عمر به اقتضای اندازه درآمد و نبود جذابیت لازم در فروش بیمه های عمر و تنها برجسته بودن مربوط به عمر یعنی به شرط فوت زمینه کمرنگ شدن آن را می آفریند و برای بیمه گذاران فاقد مزیت روانی می گردد.

عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مزایا و فواید بیمه های عمر، وجود فرهنگ بی تفاوتی و بی خیالی والدین نسبت به آینده فرزندانشان که تنها در جهت ارضای مقطعی نیاز های فیزیولوژیک بر می آیند، باورهای وابستگی به سازمان ها و نهادهای حمایتی توسط عده ای از مردم که به نوعی با تکامل جامعه در تضاد می باشد می تواند موجبات عدم رشد توسعه صحیح بیمه عمر را فراهم آورد.

علت ملموس نبودن بیمه عمر از دیدگاه مشتریان اینست که در دراز مدت می توان نیازهای جامعه را برآورد ساخت.

برای ایجاد آگاهی بایستی مواردی در نظر گرفته گردد مانند : شناخت بیمه گذاران، ارزش آفرینی برای بیمه گذار، رسیدگی به شکایات بیمه گذاران، وفادار کردن بیمه گذاران و در واقع عدم آگاهی مردم از شکایات در ادراک یعنی اختلاف بین آن چیز که واقعا تحویل می گردد و آن چیز که مشتریان آن را درک می کنند نشات می گیرد و بین آن چیز که تامین کننده خدمت وعده می دهد وآنچه مشتریان تصور می کنند و وعده داده شده بود اختلاف هست.

اگر به گونه مثال برای افزایش جذابیت کشش بیمه عمر آن را به گونه ترکیبی با بیمه های درمانی ، حوادث ، بدنه و ثالث ارائه می کردند شاید مشتریان انگیزه بیشتری برای بهره گیری آن داشتند و همچنین عواملی مانند پراکندگی جمعیت و اندازه بی سوادی و کمیت و کیفیت مراکز خدمات درمانی اجازه رشد به بیمه های عمر را نمی دهد.

 

1-4 فرضیات پژوهش:

فرضیات پژوهش روابط احتمالی می باشد بین می باشد نسبت متغیرهای پژوهش که به صورت عالمانه اظهار شده می باشد و پیش بینی روابط میان متغیرها در اظهار فرضیه ها در نظر گرفته می گردد و نشانگر نتایج مورد انتظار می باشد ( علیزاده و مقدم نیا ،1390) . فرضیات موضوع فوق شامل موارد زیر می باشد:

 1. شاخص تورم،اثر منفی و معنادار بر اندازه فروش بیمه نامه عمر دارد.
 2. شاخص مدیریتی و ساختار صنعت بیمه ،اثر مثبت و معنا دار بر اندازه فروش بیمه نامه عمر دارد .
 3. شاخص انگیزشی بیمه گذاران ، اثر مثبت و معنا دار بر اندازه فروش بیمه نامه عمردارد .
 4. شاخص فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی ، اثر مثبت و معنا دار بر اندازه فروش بیمه نامه عمر دارد .

 

1-5 مدل پژوهش :

بر اساس متغیرهای موجود در چهارچوب نظری و مطالعه روابط بین آن و تاثیر عوامل موجود بر اندازه فروش بیمه نامه عمر از

رگرسیون چند گانه بهره گیری می گردد و به صورت این  معادله در می آید :

عامل تورم  : X1

عوامل فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی : X2

عوامل مدیریتی و ساختار صنعت بیمه  :    X3

عوامل انگیزشی بیمه گذاران :  X4

مفاد بیمه عمرa :

Y =a +b1x1 +b2X2 +b3X3 +b4X4

 

اندازه فروش بیمه نامه عمر
عامل تورم
عوامل فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی
عوامل ساختار مدیریتی صنعت بیمه

 

عوامل انگیزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuma,H,1994))

 

 

تعاریف و اصطلاحات و متغیرهای پژوهش:

 1. بیمه: ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه را چنین تعریف می کند :

“بیمه عقدی می باشد که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاءپرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آن چیز که را بیمه می گردد موضوع بیمه نامند .”

همچنین برابر مفاد ماده 5 قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت) ، هر حق مالی ، هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه گذار از وقوع آن متضرر می گردد. به تعبیری دیگر بیمه گذار بایستی نسبت به بقاء آن چیز که بیمه می دهد ذینفع باشد.

پس بیمه عقدی می باشد که بیمه گذار با آینده نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب الوقوع را از طریق پرداخت حق بیمه به بیمه گر جبران می کند.

 1. بیمه کننده : شخص حکمی می باشد که مطابق احکام قانون تاسیس و جواز نامه فعالیت را از وزارت مالیه کسب می نماید.
 2. نماینده فروش و سروی کننده بیمه : اشخاص حقیقی داخلی و خارجی اند که طبق احکام مندرج این قانون ،جوازنامه فعالیت را در عرصه مربوط ، از وزارت مالیه کسب می نمایند .
 3. بیمه شونده : شخص حقیقی یا حکمی می باشد که جهت اخذ یکی از انواع بیمه به نفع خود یا به نفع دیگری اصالتا یا وکالتا بیمه را عقد می نماید .
 4. حق بیمه : وجهی می باشد که بیمه شونده پیش روی عقد بیمه به بیمه کننده می پردازد .
 5. جبران خساره : وجه نقد یا عوضی می باشد که در صورت وقوع حادثه یا خطر و تثبیت خساره به بیمه شونده پرداخت می گردد .
 6. موضوع بیمه :حیات بشر وحیوان که معروض به مرگ یا معلولیت گردیده یا اشیاء ،اجناس و ملکیت های مشتری می باشد که مواجه به آسیب و خساره می گردد.
 7. بیمه نامه : سند حقوقی می باشد که از طرف بیمه کننده بعد از قرارداد بیمه به بیمه شونده تسلیم داده می گردد.
 8. حادثه : حالتی می باشد که با تحقق آن بیمه شونده مستند به بیمه نامه ادعای جبران خساره می نماید. (بیمه مرکزی،1392)

1-6 روش پژوهش

این پژوهش بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد.

1-7 قلمرو پژوهش

الف: قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی در این پژوهش نماینده شرکت  بیمه ایران در شهر کرج می باشد.

ب:قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی در این پژوهش پاییز و زمستان سال 1393 می باشد.

ج:قلمرو موضوعی:

مطالعه اندازه فروش بیمه نامه عمر در شرکت بیمه ایران

 

1-8 جامعه و حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه عمر می باشند. در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد ،حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری از جوامع نا محدود به دست آمده می باشد که 385 نفر می باشد.

n=(z21-α/2pq)/ε2=(1.96)2(.5*.5)/(.05)2=385

 

 

1-9 محدودیت ها و معضلات پژوهش

 

 1. عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان و عدم پاسخگویی بعضی از پاسخ دهندگان به کلیه سؤالات
 2. عدم تعمیم نتایج پژوهش به دیگر حوزه های فعالیت بیمه ایران
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. طولانی شدن زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید