اهداف کلی این پژوهش را می‌توان در چند بخش ارائه نمود:

  1. مهم‌ترین هدفی که شبیه‌سازی یک سیستم تعقیب می کند، کمک به سیستم مدیریت در راستای اتخاذ مؤثرترین و کارآمدترین تصمیم در ارتباط با پارامترها و عوامل مؤثر بر سیستم می‌باشد.
  2. در دسترس قراردادن عوامل مؤثر در تولید کاشی، به‌صورت پارامترهای قابل ‌تغییر، جهت اعمال تغییرات موردنظر.
  3. نمایش نتایج حاصل از سناریو[1]‌های متفاوت جهت مقایسه نتایج و انتخاب سناریوی کاراتر.

 

1-5-2- اهداف خاص و مصداقی

بسته به نوع سیستم شبیه‌سازی شده و مسائل و عوامل اثرگذار درون این سیستم می‌توان جزییات و مصادیق بیشتری را ارائه نمود که برای این پژوهش خاص چند هدف به‌صورت مصداقی اظهار می گردد:

  1. کاهش زمان توقف کوره (گلوگاه) جهت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت خط تولید.
  2. محاسبه تعداد بهینه انبارهای میانگیر (بافر[2]ها) جهت بهره گیری مؤثر از منابع انسانی و ماشین‌آلات، که منجر به حداقل کردنِ زمانِ تولیدِ صفرِ (توقف) کوره می گردد.
  3. ارزیابی پارامتر‌ها و تعداد لازم از عوامل و منابع موردنیاز و نیز تغییرات لازم جهت دست‌یابی به اندازه تولید مدنظر مدیریت در یک دوره زمانی خاص.

 

1-6- قلمرو پژوهش

پژوهش حاضر در شرکت کاشی گلدیس یزد انجام گردید. مراحل اولیه مربوط به مشاهدات عینی و مصاحبه با افراد مرتبط جهت تکمیل اطلاعات موردنیاز مراحل مختلف پژوهش، در نیمه ابتدایی سال 1393 جمع‌آوری گردید. ضمناً، جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز مربوط به مدل شبیه‌سازی، از داده‌های موجود در آرشیو واحد برنامه‌ریزی شرکت کاشی گلدیس (1386-1393) بهره گیری گردید. هم‌چنین، مراحل برنامه‌نویسی و ایجاد مدل جهت شبیه‌سازی در نیمه دوم سال 1393 انجام پذیرفت.

 

1-7- تعریف واژگان کلیدی

بهینه‌سازی شبیه‌سازی[3]: مفهوم “بهینه‌سازی شبیه‌سازی” در شبیه‌سازی سیستم‌ها با بهره گیری از رایانه عبارت می باشد از فرآیند یافتن بهترین مقادیر ورودی از بین کلیه حالات ممکن، بدون این‌که کلیه حالات ممکن مورد ارزیابی قرار گیرند]6[.

الگوریتم‌های فراابتکاری[4]: الگوریتم‌های فراابتکاری نوعی از الگوریتم‌های دقیق هستند که برای یافتن جواب‌ بهینه به‌کار می‌طریقه. روش‌ها و الگوریتم‌‌های بهینه‌سازی به دو دسته الگوریتم‌های دقیق و الگوریتم‌های تقریبی تقسیم‌بندی می شوند. الگوریتم‌‌های فراابتکاری برای حل این معضلات الگوریتم‌‌های ابتکاری ارائه شده‌اند. در واقع الگوریتم‌های فراابتکاری، یکی از انواع الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقریبی هستند که دارای راهکارهای برون رفت از بهینه محلی می‌باشند و قابل کاربرد در طیف گسترده‌ای از مسائل می‌باشند]7[.

الگوریتم ژنتیک[5]: الگوریتم ژنتیک یک تکنیک جستجو برای حل مسائل با بهره گیری از مدل ژنتیک می باشد. این الگوریتم در زمره الگوریتم‌های مبتنی بر جمعیت قرار دارد که ایده اساسی خود را از نظریه تکامل می‌گیرد]8[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه‌ریزی تولید[6]: ارائه یک برنامه جامع جهت برآورد تقاضای پیش‌بینی‌شده با بهره گیری از امکانات سازمان]9[.

 

1-8- جمع‌بندی

هدف از این پژوهش، رفع معضلات برنامه‌ریزی خط تولید گسسته‌ای هست که با محدودیت ظرفیت انبارهای میانگیر (بافر) مواجه می‌باشد. بدین طریق که پس از انجام مراحل شبیه‌سازی سیستم، با بهره‌گیری از الگوریتم ژنتیک، این مشکل برطرف گردد.

در پایان، ساختار کلی پژوهش مطرح می گردد. فصل دوم، به تعریف واژگان و تبیین مفاهیم مربوط به پژوهش و پیشینه پژوهش‌های قبلی در این زمینه پرداخته می گردد. فصل سوم، گام‌های ضروری جهت انجام مدل‌سازی و نحوه دست‌یابی به جواب‌ بهینه از طریق الگوریتم ژنتیک، تبیین داده می گردد. فصل چهارم، نتایج حاصل از مدل‌سازی و سپس بهینه‌سازی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک ارائه داده می گردد. فصل پنجم، شامل نتیجه‌گیری حاصل از بهینه‌سازی شبیه‌سازی مسئله و پیشنهادات موردنظر برای به‌کارگیری و توسعه مدل می‌باشد.

[1]. Scenario

[2]. Buffer

[3]. Simulation Optimization

  1. Metaheuristic Algorithm

 

[4]

[5]. Genetic algorithm

[6]. Production Planning

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید