برای انجام این پژوهش با کمک داده های اولیه که از طریق بهره گیری از روشهای آماری استنباطی و توصیفی بدست می آید و از طریق نرم افزارهای لیزرل و  AHP به سوالات پاسخ داده خواهد گردید و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها انجام خواهد گرفت.

1-14- تعاریف متغیر ها و داده ها

1-14-1- فناوری[1]

فناوری وسیله ای برای توسعه و افزایش توانایی ها و قابلیتهای زیستی بشر می باشد(فهیمی ، 1382 ،38 ).تکنولوژی واژه ای یونانی می باشد که از دو  غیر از “تکنو” به معنی هنر و فن و “لوژیا” به معنی مطالعه ساخته شده می باشد و در فارسی آن را به فناوری ترجمه کرده اند. از نظر مفهومی، فناوری از دیدگاه اندیشمندان مختلف به صور گوناگون تعریف شده می باشد:

دایره المعارف آمریکایی نیکا، فناوری را شیوه ساختن اشیاء و انجام امور می داند. دایره المعارف علم و فناوری مگ گرامیل، فناوری را دانش و علم سیستماتیک عموما در فراگردهای صنعتی اما قابل فهم به هر فعالیت دیگر می داند. فرهنگ لاروس فناوری را مطالعه ابزارها، شیوه ها و روش های مورد بهره گیری از حوزه های گوناگون صنعت تعریف کرده می باشد.( صنایعی ،1381 ،46)

پس همانطور که از تعاریف فوق مستفاد می گردد فناوری اصلاحی می باشد قراردادی که دارای مضامین زیادی می باشد و نویسندگان مختلف هر یک این واژه را به گونه ای تعریف کرده و به آن از زاویه بخصوص نگاه کرده اند. بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری بر ماشین آلات مورد بهره گیری تاکید کرده اند و بعضی تاکید شان بر دانش مورد بهره گیری بوده می باشد. گروهی به تعامل بشر و ماشین توجه کرده و گروه دیگری توجه خود را به مواد به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشته اند( هودی و انتونی ، 1998 ،49)

1-14-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)[2]

فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری برای ذخیره کردن، پردازش و ارائه الکترونیکی اطلاعات با بهره گیری از تعدادی رسانه می باشد. این مفهوم به صورت( ICT)، ترکیبی از حروف اول کلمات informationبه معنی اطلاعات و communication  به معنی ارتباطات و  technology به معنی فناوری می باشد و هدف آن تسهیل و تسریع  و دستیابی به اطلاعات و بر قراری ارتباط از سه طریق ابزارها و فنون ارتباطات می باشد (مهدوی ، 1390 ،33)

1-14-3-  فناوری اطلاعات[3]

فناوری اطلاعات عبارت می باشد از بکارگیری بهینه نرم افزار- سخت افزار و فکر افزار در جهت تولید و توزیع و بهره گیری به مقصود هدایت و نظارت و نظاره و ارائه خدمات به مقصود افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات سازمان .(همان منبع ، 38)

در واقع تکنولوژی اطلاعاتی سیستمی می باشد جامع و پویا از داده ها و اطلاعات و روش ها در رویه ها و نیروی انسانی و ابزارهایی می باشد که اطلاعات مربوط به عوامل بهره وری سازمان را جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص وجمع آوری می کند و به صورت به هنگام در اختیار کاربران در سطح مدیریت بسته به وسعت و در حد تصمیم گیری آنها قرار می دهد که با در نظر داشتن ساختار و نوع فعالیت و پیچیدگی سازمان طراحی می گردد که در ارتباط با انواع سیستم ها در فصل 2 تبیین داده خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-14-4- اطلاعات[4] 

داده پردازش شده را اطلاعات گویند، اطلاعات عبارت می باشد از داده های پرداز ش شده، با معنا و مفید که در اختیار دریافت کننده قرار می گیرد تا از آن ها برای تصمیم گیری بهره گیری کنند.

1-14-5- کسب و کار الکترونیک[5]

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی عبارت می باشد از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خودکارکردن تراکنش ها ، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستم های بین سازمانی، مانند: تلفن اینترنت، ایمیل، یا شبکه های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری می باشد. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب وکار های جدید،  تراکنشهای کسب و کار و جریان کار می باشد.(Hanafizadeh,2006, 78 )

 

همچنان که اقتصاد جهانی به سمت یکپارچگی ناشی از پیشرفت فناوری اطلاعات و کاهش موانع تجاری حرکت می کند، برخورداری از فرایندهای الکترونیکی فرصت های زیادی را برای کسب و کارهای الکترونیک برای مشارکت در بازارهای منطقه ای و بین المللی فراهم می آورد.(Mutula & Brakel, 2006,101)

1-14-6- کاربر گرایی[6]

زمانی که صحبت از کاربرگرایی میشود منظورعلائق کاربران تنها دلیل احتمالی برای عملیات‌ها شمرده گردد، تا جایی که هیچ دلیل دیگری مورد توجه قرار نگیرد. که شامل : در نظر داشتن مشتریان و کاربران، مدیریت ارتباط با مشتری/ کاربر، مشارکت کارکنان و مدیریت تقاضا می باشد.

1-14-7- مشارکت و همکاری کسب و کار[7] (سازمان)

مشارکت و همکاری کسب و کار در تدوین استراتژ ی های بخش فناور ی اطلاعات موجب بهبود ارتباط برنامه های فناوری اطلاعات با اهداف سازمانی خواهد گردید که شامل : آگاهی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب وکار، درک کسب وکار از فناوری اطلاعات، تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، تعیین ساختار فناوری اطلاعات، تعیین اولویت بندی پروژه های کسب وکار و فناوری اطلاعات، ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها، پشتیبانی مدیریت ارشد، اندازه مشارکت مدیران کسب وکار در برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و مدیریت مالی می باشد.

1-14-8- مزیت عملیاتی[8]

مزیتی که شامل افزایش اثربخشی و کارایی حاصل از فناوری اطلاعات در سازمان، عملیاتی کردن نرم افزارها، مدیریت کیفیت، مدیریت امنیت، شناسایی چالش ها، شناسایی ریسک ها ، مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات، و ارزیابی می باشد.

1-14-9- آینده نگری[9]

آینده نگری فرآیندی می باشد که به کمک کوشش های نظام مند به دوره هایی طولانی تر از آینده علم، فناوری، اقتصاد و محیط زیست و جامعه نگاه می کند و در این مسیر به دنبال “مشخص کردن فناوری های عام نوظهور” و “تعیین کردن آن دسته از بخش های زیر بنایی تحقیقات راهبردی می باشد که احتمال ثمردهی و سود دهی اقتصادی و اجتمای بیشتری دارد”. که شامل آموزش و افزایش مهارت افراد، توسعه و پشتیبانی، نوآوری در فناوری اطلاعات، شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصتها،  افزایش توانایی های راهبردی مدیریت می باشد.( مانیان ، 1388 ،14-10)

 

[1]   Information

[2]  Information Communication Technology

[3]  Information Technology

[4]  Information

[5]  E-business

[6]  Tion users

[7]  Business partner

[8]  Operational advantages

[9]  Futures

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید