• فرضیه های پژوهش
 • در جهت مطالعه روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده می باشد:

  • بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر هزینه امکان پذیر می باشد.
  • مؤثرترین هزینه در سازمان خدماتی، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان می باشد.
  • مشتری مداری در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
  • عملیات بازرگانی کارا در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
  • پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
  • افزایش فعالیت های سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
  • حذف ناکارآمدی های درون سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.

   

  • قلمرو پژوهش
  • قلمرو موضوعی

  در پژوهش حاضر به مطالعه عوامل مؤثر بر توجه کلیه مدیران شرکت کشتیرانی نسبت به کاهش هزینه ها در سازمان پرداخته شده می باشد.

   

  • قلمرو زمانی

  در پژوهش حاضر به مطالعه اطلاعات بدست آمده از نقطه نظر مدیران که در سال 1393 مشغول فعالیت بوده اند، پرداخته شده می باشد. همچنین اطلاعات هزینه این سازمان طی 5 سال گذشته از طریق نرم افزار تدبیر از سازمان بورس بدست آمده می باشد.

  • قلمرو مکانی

  با در نظر داشتن اینکه این پژوهش به صورت مورد کاوی می باشد. یکی از شرکت های کشتیرانی که عضو بورس اوراق بهادار نیز بوده می باشد، انتخاب گردیده می باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   

  روش پژوهش به کار برده شده در این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات روش فازی و رگرسیون می باشد. نوع پژوهش بکار رفته از نظر هدف کاربردی می باشد زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح می باشد، می باشیم.

   

  • روش نمونه گیری

  روش جمع آوری نمونه در پژوهش فوق از طریق توزیع پرسشنامه در سازمان مورد نظر می باشد و برای جمع آوری داده های غیرمیدانی از اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مالی سازمان مورد نظر که این اطلاعات از واحد مالی سازمان فوق دریافت شده می باشد، بهره گیری گردیده.

   

   

   

   

   

  • ابزار گردآوری داده ها

  ابزار گرد آوری داده ها از دو طریق توزیع پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

   

  روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو طریق و با هدف مقایسه می باشد. یکی از روش ها، روش فازی و بهره گیری از تحلیل AHP به کمک نرم افزار Expert Choice و روش دوم بهره گیری از تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار spss می باشد.

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید