سرعت تغییر فناوری،  تغییر  انتظارات مشتریان، نیاز به بکارگیری سیستمهای کامپیوتری جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با توجه جدید به مدیریت بانکداری دارد که می تواند تأثیر بسیار مهّمی در فرآیند  بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک داشته باشد.

مطالعه اندازه آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. به مقصود دستیابی به این هدف پس از مطالعه و مطالعه دقیق مدلهای جامع و کاربردی سنجش آمادگی الکترونیکی

 

شکل( 1-1 ) : مدل نظری پژوهش
(نمود، فروردین،1388) (کیخا و همکاران ، 1388) ( باقری دهنوی و همکاران ، 1391)

در سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسایی و بر مبنای این مدل داده های لازم برای سنجش اندازه آمادگی الکترونیکی جمع آوری گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5) چارچوب نظری پژوهش

با در نظر داشتن کاربرد گسترده و موفّق مدل آمادگی الکترونیکی در زمینه مطالعات فناوری اطلاعات از این مدل به عنوان مبنای نظری پژوهش و ابزاری برای سنجش بهره گیری خواهد گردید. در مدل مفهومی پژوهش که شامل مجموعه ای از متغیر های اصلی و ثانوی می باشد که به شیوه ای سیستم واقعی را نشان می دهد می تواند به مطالعه اندازه آمادگی الکترونیکی در بانک ملّی کمک کند.

 

1-6 ) فرضیه های پژوهش

  • فرضیه اصلی 1 : زیر ساختار ICT  در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه ثانوی 1 : زیر ساخت فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه ثانوی 2 : آمادگی فرآیند های فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه اصلی 2 : قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه ثانوی 3 : آمادگی مدیریتی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه ثانوی 4 : آمادگی حقوقی-  قانونی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه اصلی 3 : سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه ثانوی 5 : آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار می باشد.
  • فرضیه ثانوی­6 :­آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ­پذیرش در بانک­ملی از آمادگی­مناسبی برخوردار می باشد.

1-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی پژوهش :

متغیر های اصلی پژوهش اینگونه تعریف می شوند :  مدل آمادگی الکترونیکی به عنوان مفهوم پژوهش دارای سه بعد می باشد. این ابعاد زیر ساختار ICT ، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی و قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتیاطی می باشند. هر کدام از این ابعاد دارای دو مؤلفه هستند که به تبیین زیر می باشند: زیر ساختار فاوا و فرایند های فاوا  که مولفه های زیر ساختار ICT می باشند و استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات و مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش از مؤلفه های سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی می باشند و همچنین مدیریتی و حقوقی – قانونی از مؤلفه های قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی می باشند.
در زیر به مطالعه این متغیر ها می پردازیم: 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید