در بین منابع و امکانات سازمان نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در نظر داشتن این منبع مهم، سازمان و جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. پس وظیفه­ی مسئولان و متخصصان می باشد که در حفظ و نگهداری و رشد و توسعه­ی کارکنان کوشش نموده و آنها را به سازمان متعهد نمایند. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، شاخص عمده­­ی برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر می باشد. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت می بخشد که علاوه بر بالندگی خود، در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می­گردد (ایمانی دلشاد، به نقل از سیدی، 1393).

نیروی انسانی مهمترین سرمایه­ی سازمان ها می باشد و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد گردید لذا بایستی در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی کوشش فراوان نمود زیرا که این اقدام هم به نفع سازمان می باشد و هم به نفع افراد. اما تنها آموزش های تخصصی شامل این اقدام نمی گردد. بلکه بهبود توجه ها و تعدیل ارزش های افراد را نیز شامل می گردد، با در نظر داشتن اینکه هر چه اعضای سازمان، بیشتر ارزش های سازمان را بپذیرند و بیشتر خود را متعلق به سازمان بدانند و خود را ملزم به کوشش در راه رسیدن به اهداف آن بدانند، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد گردید و از طرفی یکی از برجسته ترین عوامل موثر بر موفقیت سازمان، چگونگی عملکرد آن می باشد لذا کوشش بر آن می باشد تا عوامل مرتبط و موثر بر عملکرد کارکنان را شناسایی و تقویت نمود. یکی از عناصر اصلی عملکرد مجموعه­ی ارزش ها و توجه های فرد می باشد از طرفی دیگر تعهد، نوعی توجه و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه می باشد که در قضاوت ها، عملکردها و وفاداری وی نسبت به سازمان تاثیر گذار می باشد. بسته به ماهیت یک سازمان، اندازه وفاداری آن در سرنوشت و بقایش تاثیر گذار می باشد حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با مسائل انسانی، مالی و حساسیت هایی از این نوع روبرو باشد. اهمیت تعهد کارکنان نسبت به آن دوچندان خواهد گردید. لازمه­ی اعتماد به کارکنان از یکسو و رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، لزوم کارکنان متعهد را ضروری می سازد (امامی، 1387:ص142-143).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر­ گرفتن جایگاه ارزنده و ویژه­ی ارزش ها و بدلیل اینکه ارزش ها پایه و اساس درک توجه ها و انگیزش افراد به شمار می طریقه، از این رو تأثیر اساسی کارکنان وفادار و متعهد به سازمان در کارایی و اثربخشی سازمان ها، اهداف و ارزش های آن در مطالعات رفتار سازمانی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. بنابراین نیاز است سازمان های هر جامعه با در نظر گرفتن شرایط محیطی و سازمانی خود، نسبت به این مقوله ها توجه بیشتری مبذول داشته و برای رفع از خود بیگانگی کارکنان نسبت به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان به سازمان، تدابیر شایسته ای اتخاذ کنند (بیگی نیا و همکاران، 1392).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید