– سنجش ایجاد موفقیت بازاریابی و ابعاد آن در صنعت ساختمان

– سنجش ارتباط بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان تهران

– سنجش ارتباط بین دانش ضمنی و نوآوری طرح های بازاریابی در صنعت ساختمان تهران

– سنجش ارتباط بین دانش ضمنی و کارایی نسبی در صنعت ساختمان تهران

– سنجش ارتباط بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان تهران

 

1-6- چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری از مراحل تعیین کننده روش پژوهش می باشد؛ که بر مبنای نظریات خاص موجود در هر رشته‎ای، بایستی به اثبات قواعد منطقی و همبستگی بین پدیده های مورد مطالعه در آن پژوهش پرداخت.

پس از اجرای مصاحبه ها، تکمیل مطالعه پیشینه و تعریف مسأله، پژوهشگر آماده می باشد که چهارچوب نظری را پدید آورد. چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این نظریه با مطالعه سوابق پژوهشی در قلمرو مسأله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهشهای انتشار یافته به مقصود ایجاد پایه علمی برای مطالعه مسأله مورد پژوهش جایگاه اساسی دارد. به گونه اختصار چهارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام درپویایی جایگاه مورد مطالعه تأثیر دارند گفت و گو می کند. پدیدآوردن چنین چهارچوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی های موقعتیتی که قرار می باشد پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم (کیوی، ۱۳۷۵).

در این پژوهش ما به دنبال مطالعه ارتباط بین دانش ضمنی با موفقیت بازاریابی هستیم. این نظریه بر مبنای پژوهش آرنت و ویتمن (۲۰۱۴) انتخاب شده می باشد. بر این اساس متغیر مستقل پژوهش دانش ضمنی و متغیر وابسته موفقیت بازاریابی می باشد. موفقیت بازاریابی نیز دارای سه بعد نوآوری، کارایی نسبی و اثربخشی نسبی می باشد.

 

ابعاد موفقیت بازاریابی
نوآوری برنامه بازاریابی
کارایی نسبی
اثربخشی نسبی

 

 

دانش ضمنی

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مدل نظری پژوهش: (B. Arnett a,b,  C. Wittmann C,2014)

 

 

1-7- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان سازی تهران ارتباط معناداری هست.

 

فرضیات فرعی

  • بین دانش ضمنی و نوآوری برنامه بازاریابی در صنعت ساختمان تهران ارتباط معناداری هست.
  • بین دانش ضمنی و راندمان نسبی در صنعت ساختمان تهران رتباط معناداری هست.
  • بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان تهران ارتباط معناداری هست.

 

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل پژوهش، دانش ضمنی و متغیر وابسته، موفقیت بازاریابی که شامل ابعاد (نوآوری برنامه بازاریابی، کارایی نسبی و اثربخشی نسبی) می باشد. این متغیرها با بهره گیری از طیف هفت گانه لیکرت (بسیار مخالفم، کمی مخالفم، مخالفم، بی نظر، موافقم، کمی موافقم، بسیارموافقم) ارزیابی می گردد.

 

  • دانش ضمنی: دانش ضمنی دانشی می باشد که نمی تواند نوشته گردد و تنها می تواند با بهره گیری‎ی فرآیند دادن و بردن انتقال داده گردد، که بوسیله آن شرکت کنندگان در طول زمان، درک پیچیدگی‎های درگیر شده در یک جایگاه را توسعه می دهند (1998Inkpen & Dinur,). با طیف لیکرت سؤالات شماره 1 تا 3 پرسشنامه، متغیر دانش ضمنی را اندازه گیری می‎کند.

 

 

ردیف موارد
1 کارمندان بخش فروش و بازاریابی آن چیز که را که آموخته اند به یک دیگر آموزش میدهند
2 کارمندان در بخش فروش و بازار یابی به انتقال دانش به دیگران تمایل دارند
3 کارمندان بخش فروش و بازاریابی دانشی را که از تجربه های ناموفق سازمان بدست آورده اند، با هم سهیم می شوند.

 

 

  • بازاریابی: بازاریابی یک تابع و مجموعه ای از فرآیندهایی می باشد که این سازمان را قادر می سازد تا خلق کند، ارتباط مستقر کند، و به مشتری هایش ارزش ارائه دهد(2006Hunt & Arnett,). با طیف لیکرت سؤالات شماره 4 تا 6 پرسشنامه، این متغیر را اندازه گیری می کند. 3 سوال مربوط به این قسمت می باشد.
  • نوآوری طرح های بازاریابی: نوآوری در بازاریابی به معنای دوری از بازار یابی با روش های مرسوم و معمول می باشد که روی مشتریان تأثیر بسزایی خواهد گذاشت(, p. 1751996Polanyi ,). با طیف لیکرت سؤالات شماره 7 تا 9 پرسشنامه، این متغیر را اندازه گیری می کند. 3 سوال مربوط به این قسمت می باشد.
  • برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید