1-1-2 اثربخشی

مفهوم اثربخشی[1] در مدیریت با تغییر اندازهِ موفقیتِ نتایج حاصل از کار، بایستی مهم‌ترین هدف مدیر باشد. می­توان گفت که اثربخشی چیزی می باشد که از راه اعمال صحیح به دست می‌آید (تیبادو و فویلا[2]،1996).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1-2 مدل تحلیلی

سازمان‌هایی که حقیقتاً سرآمد هستند می‌کوشند با دستاوردهایشان و نشان دادن چگونگی دستیابی به آن‌ها و اینکه در آینده چه دستاوردهایی خواهند داشت رضایت ذینفعان خود را جلب کنند. انجام این کار حتی در مساعدترین شرایط، کار دشواری می باشد. ازاین‌رو در شرایطی که رقابت جهانی افزایش می‌یابد، نوآوری‌های فنّاوری به‌سرعت اتفاق می‌افتند، فرآیندها تغییر می‌کنند و تغییرات مداوم در اقتصاد، شرایط اجتماعی و محیطی پیرامون مشتری رخ می‌دهد، استمرار این کار دشوارتر نیز خواهد گردید. با شناخت این چالش‌ها بود که بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM ایجاد گردید تا رهیافتی به مدیریت را بین سازمان‌های اروپایی ترویج کند که در ابعاد جهانی قابل‌طرح و راهنمای آن‌ها به‌سوی سرآمدی پایدار باشد.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، یک سازمان غیرانتفاعی می باشد که در سال 1988 میلادی توسط 14 شرکت معتبر اروپایی و با طرفداری اتحادیه اروپا تأسیس گردید و در حال حاضر بیش از 800 شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راهبر در جهت سرآمدی عملکرد و چشم‌انداز آن درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان می باشد (پریس اورتیز و آلوارز گارسیا[3]).

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، تأثیر اساسی در جهت ترغیب و کمک به شرکت‌های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته می باشد. شرکت‌های اروپایی پذیرفته‌اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیت‌ها در جهت دستیابی به کارایی، مؤثر بودن و مزیت‌های رقابتی می باشد که تضمین‌کننده موفقیت در درازمدت بوده می باشد و این میسر نمی‌گردد مگر با تأمین نیازهای مشتریان، کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان و این عقیده روزبه‌روز در بین شرکت‌های اروپایی بیشتر رواج می‌یابد. مدل سرآمدی EFQM،‌ به‌عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان‌ها معرفی شده می باشد، مدلی که نشان‌دهنده مزیت‌های پایداری می باشد که یک سازمان سرآمد بایستی به آن‌ها دست یابد.

کار طراحی این مدل به‌صورت جدی از سال 1989 میلادی آغاز گردید و مدل سرآمدی EFQM در سال 1991 معرفی گردید. این مدل به‌سرعت موردتوجه شرکت‌های اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمان‌های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن بهره گیری کنند. در سال 1995 ویرایش مربوط بخش عمومی و در سال 1996 مدل مربوط به سازمان‌های کوچک توسعه داده گردید. اگرچه این مدل همواره موردتوجه و بازبینی بنیاد اروپایی کیفیت قرار داشته می باشد اما مهم‌ترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید در سال 1999 اتفاق افتاد. مهم‌ترین تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر و رویکردهایی که می‌توانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشتر به بحث شراکت و مدیریت دانش. در سال 2001 مدل سازمان‌های کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM هماهنگی بیشتری پیدا نمود و تحت نام مدل سرآمدی EFQM ویرایش سازمان‌های کوچک و متوسط معرفی گردید. در سال 2003 ویرایش جدیدی از مدل EFQM ارائه شده می باشد که نسبت به ویرایش سال 1999 دارای تغییرات فراوانی در زیر معیارها و نکات راهنما می باشد.

  1-3 ساختار پایان‌نامه

در این فصل به تعریف مسئله و کلیات رساله حاضر پرداخته گردید. در فصل دو مبانی نظری پژوهش شامل تعریف کامل مدل و مزایای آن مطالعه خواهد گردید. فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد که در آن رهیافت‌های مدل کاملاً معرفی و روش مورداستفاده در این پژوهش ارائه خواهد گردید. نتایج حاصل از جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در فصل چهارم قرار دارد و نتیجه‌گیری و پیشنهاد نیز در فصل پنجم ارائه شده می باشد.

[1] Effectiveness

[2] Thibodeaux & Favilla

[3] Peris-Ortiz & Álvarez-García

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید