1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

 

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

1-5- فرضیات پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی ارتباط معنادار هست.

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 1. بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی) ارتباط معنادار هست.
 2. بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی) ارتباط معنادار هست.
 3. بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)ارتباط معنادار هست.
 4. اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک توسط ابعاد اعتماد عمومی قابل پیش­بینی می باشد.

 

1-6- سؤال‏های جانبی

 1. بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه به چه اندازه می باشد؟
 2. اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه به چه اندازه می باشد؟
 3. تأثیر متغیرهای جمعیت‏شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه چگونه می باشد؟
 4. تأثیر متغیرهای جمعیت‏شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه چگونه می باشد؟

 

1-7- تعریف واژه‌های پژوهش

1-7-1-تعریف نظری واژه‏ها

اعتماد بین جامعه و دولت[1]

این اعتماد را می‏توان به‏عنوان اطمینان به ‏اعتماد پذیری جامعه نسبت به‏نظام، باتوجه ‏به‏رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف نمود (نادمی، 52:1388).

اعتماد عمومی[2]

اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی می باشد که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن[3]، 180:1979)

اطمینان عمومی[4]

نوعی احساس مثبت می باشد که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان‏های دولتی، عملکرد آنها پیدا می­کنند(منوریان و همکاران، 1388).

 

حس درست‏کاری[5]

بجای آوردن کار از روی راستی و درستی، با امانت‏داری کاری را بجای آوردن، صحیح و سالم بجای آوردن کارها (کثیری ، 1384: 110).

خطر پذیری[6]

اظهار کننده اندازه خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان­های دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می­باشد(حسنی، 1389).

دولت الکترونیک[7]

دولت الکترونیک بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‏مقصود توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و 24 ساعته به مردم می­باشد(هولدن[8] ، 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]-TrustBetween SocietyAnd Government

[2]-Public Trust

[3]– Luhmann

[4]-Confidence

[5]-SenseOf Integrity

[6]-Risk

[7]-E- Government

[8]–  Holden

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید