1- بین ارزشها و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط هست.

2- بین محوریت کار و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط هست.

3- بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط هست.

4- ارزشها، محوریت کار و تعهد سازمانی می توانند در قالب یک الگوی ساختاری رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کنند.

 

1-6 کاربردهای پژوهش

ما بر این باور هستیم که مطالعه­ی ما از لحاظ چندین بخش نظری و عملی برای این رشته مهم می­باشد. وقتی اثرات ارزش ها را همراه با تعهد سازمانی و محوریت کار مطالعه می کنیم یک فرصت برای توسعه­ی منابع انسانی کارکنان فراهم می آید که باعث افزایش رفتارهای اختیاری شده می باشد، باعث می گردد که سازمان کارکنان را به اقدام بر اساس ارزش هایشان تشویق کنند همچنین این پژوهش نتایج مهمی را هم برای افراد و هم برای سازمان دارند مانند: افزایش عملکرد شغلی فرد، افزایش بهره وری، باعث هزینه های کمتر و رضایت بیشتر مشتری در سطح سازمان می گردد.

1-7 تعاریف مفهومی متغیرها

1-7-1 رفتار شهروندی سازمانی[1]

ارگان[2](2006) رفتار شهروندی سازمانی را بعنوان رفتارهای فردی و اختیاری می­داند که بصورت مستقیم و عیان بوسیله­ی سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده­اند و در مجموع کارایی سازمان را افزایش می­دهند(توکلی و همکاران، 1388).

آداب اجتماعی[3]: آداب اجتماعی به عنوان رفتاری می باشد که در نظر داشتن مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد (شریف فر، 1389).

نوع دوستی[4]: نوع دوستی عبارت می باشد از کمک کردن فرد به همکارانش در انجام وظایفشان (شریف فر، 1389).

جوانمردی[5]: جوانمردی عبارت می باشد از تمایل به شکیبایی پیش روی مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون اینکه گلایه و شکایتی صورت گیرد ( شریف فر، 1389).

وجدان کاری[6]: وجدان کاری به عنوان رفتاری می باشد که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله­ی سازمان در محیط کار بروز می یابد (شریف فر، 1389).

نزاکت[7]: نزاکت اندیشیدن دراین باره می باشد که چطور اقدامات فرد بر دیگران تاثیر می گذارد (شریف فر، 1389: ص57).

1-7-2 ارزش ها[8]

ارزش ها اهداف مطلوب و فرا موقعیتی هستند که اهمیت آنها تغییر می یابد و به عنوان اصول راهنما در زندگی افراد اقدام می کنند. فرا موقعیتی بودن ارزش ها نشان دهنده­ی تاثیر نافذ و گسترده­ی ارزش ها در سایر جایگاه های زندگی می باشد که بالطبع محیط کاری را نیز در بر می گیرد (شوارتز[9]، 1996؛ به نقل از، کاظمی وعریضی، 1390: ص3). ارزش یک اعتقاد پایدار و حالت خاصی از هدایت یا حالت نهایی از وجود تمایزات و ترجیحات شخصی یا اجتماعی برای روش مقابل یا گفت و گویی از هدایت روش نهایی می باشد (روکیچ [10]،1973؛ به نقل از اکانو و کراباتی، 2013).

قدرت [11]: عبارت می باشد از جایگاه اجتماعی و وجهه­ی کنترل یا تسلط بر دیگران یا سرمایه.

موفقیت[12]: عبارت می باشد از موفقیت فردی در اثبات شایستگی با در نظر داشتن معیارهای اجتماعی.

لذت گرایی[13]: عبارت می باشد از لذت و کامروایی حسی خویشتن.

برانگیختگی (انگیزش)[14]:عبارت می باشد از هیجان و تازگی و چالش در زندگی.

خوداتکایی(خود رهبری)[15]: عبارت می باشد از اندیشه مستقل و انتخاب اقدام، خلاقیت، آزادی، مستقل، کنجکاو، انتخاب شخصی هدف های خود.

جهان گرایی[16]: عبارت می باشد از فهم، سیاستگذاری، بردباری و طرفداری از رفاه همه­ی افراد و طبیعت.

خیرخواهی[17]: عبارت می باشد از حفظ و افزایش رفاه مردمی که فرد با آنها بطور مکرر تماس شخصی دارد.

سنت[18]: عبارت می باشد از تکریم، تعهد و پذیرش سنن و عقایدی که فرهنگ سنتی یا مذهب به فرد ارائه می دهد.

همرنگی (همنوائی) [19]: عبارت می باشد از بازداری اعمال، تمایلات و تکانش هایی که احتمال می رود باعث رنجش یا آزار دیگران گردد.

امنیت[20]: عبارت می باشد از ایمن بودن، هماهنگی و ثبات جامعه، روابط و خود (شوارتز، 1996:ص 3).

1 Organizational citizenship behavior

2 Organ

3 Civic Virtues

4 Altruism

5 Sportsmanship

6 Conscientious

1 Courtesy

2 Values

3 Schwartz

4Rokeach

5 Power

6 Achievment

7 Hedonism

8 Stimulation

9 Self- direction

10 Universalism

11Benovelence

1 Tradition

2 Conformity

3 Security

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه