تعریف نظری:

درجه ای که یک فرد اعتقاد دارد که یک سازمان و زیربنای فنی جهت طرفداری از سیستم هست. تاثیر شرایط تسهیل گر بایستی مدیران را نسبت به موانع ممکن در جهت کاربرد مطلع کند. عامل تعیین کننده شرایط تسهیل گر طبق تحقیقات انجام شده در پیش بینی قصد بهره گیری فاقد اهمیت شناسایی گردید، اما در تعیین کاربرد مهم می باشد. در واقع شرایط تسهیل گر همان موانع فنی و سازمانی هستند. این متغیر هم مثل انتظار کوشش قدرت پیش بینی کاربرد و امکان کاهش این کاربرد بعد از پذیرش اول را دارد. (دیاز و میشل ، 2010)

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص شرایط تسهیل گر با بهره گیری از 5 سوال یعنی سوالات 31 تا 35 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به شرایط تسهیل گر :

  1. من از منابع مورد نیاز برای بهره گیری از ICT برخوردار هستم.
  2. من از دانش لازم برای بهره گیری از ICT برخوردار هستم .
  3. ICT موجود در سازمان با سایر سیستم های کامپیوتری مورد بهره گیری من سازگار نیست.
  4. کمک های لازم برای رویارویی با معضلات مربوط به ICT در سازمان در دسترس می باشد.
  5. بهره گیری از ICT متناسب با سبک کاری من می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7-9- اضطراب :

تعریف نظری:

اضطراب بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اغلب یک جنبه ناخوشایند نیز دارد، اضطراب و حالت‌های احساسی مشابه نه تنها می‌توانند بر تعامل تاثیر گذارند، بلکه بر بهره‌وری، یادگیری، روابط اجتماعی و در مجموع بر رفاه تاثیر می‌گذارند. محققان اضطراب رایانه‌ای را به عنوان حالتی ذهنی که منجر به ترسناکی یا بیمناک بودن در زمان تمایل به بهره گیری از رایانه یا در زمان بهره گیری از رایانه می گردد، تعریف کرده‌اند(تونگ و چانگ ، 2008).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص اضطراب با بهره گیری از 4 سوال یعنی سوالات 46 تا 49 پرسشنامه، مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده می باشد.

سوالات مربوط به اضطراب :

  1. من درخصوص بهره گیری از ICT احساس نگرانی می کنم.
  2. تصور اینکه ممکن می باشد در هنگام بهره گیری از ICT مقدار زیادی از اطلاعات فقط با فشردن یک دکمه اشتباه از دست برود، موجب هراس من می گردد.
  3. من به دلیل ترس از اشتباهاتی که ممکن می باشد قادر به تصحیح آنها نباشم، تمایلی به بهره گیری از ICT ندارم.
  4. ICT تا حدی موجب وحشت من می گردد.

 

 

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی:

باتوجه به موضوع پژوهش یعنی پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف اصلی می باشد. پژوهش حاضر بطور کلی در حوزه مدیریت تکنولوژی و به صورت خاص در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت قرار می گیرد.

.1-8-2- قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه 1391 تا پایان دی ماه سال 1392 می باشد.

1-8-3- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش دهیاری های استان گیلان  می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید